Óvoda Központ
Óvodánkról

„Had fusson a gyermek álmok fuvallatán
Csapongva illanó arany lepkék után!
Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű,
Kis ajka zendüljön, mint égi csöngettyű”
(Pósa Lajos)

Két csoportos óvodaként családias, szeretetteljes környezetben fogadjuk a hozzánk érkező gyerekeket. Csoportszobáink esztétikusak, tágasak, jól felszereltek. Udvarunkon sok játszóeszköz található, mely a gyermekek tartalmas és fejlesztő játékát segíti. A Duna part közelsége, a családi házas jelleg, a zöld övezet jó lehetőséget biztosít a környezeti sétákhoz, rövid kirándulásokhoz.

Környezettudatos és matematikai képességeket fejlesztő epochális programunk célja:

 • Mély természet szeretet kialakítása, az élő természet szépségeinek megláttatása.
 • Egyéni képességfejlesztés, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, természetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve.
 • Szeretetteljes, a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés.
 • Sikerorientált, szívesen kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyerekek nevelése.

Epochális tanulási tevékenységünk kiemelt területei:

 • Környezettudatos nevelés
 • Matematikai nevelés
 • Munkára nevelés
 • Illemre nevelés

A külső világ tevékeny megismerése epochákhoz szorosan kapcsolódnak a

 • Verselés, mesélés
 • Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
 • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • Mozgás – nevelési területek.

Fontos számunkra:

 • az erkölcsi és közösségi nevelés
 • az anyanyelvi nevelés
 • az egészséges életmódra nevelés megvalósítása
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermekek felzárkóztatása – ezen belül kiemelten a beszédfogyatékosok fejlesztése – Logopédiai Hídépítő Programmal segítjük a gyerekek beszédfejlesztését
 • a tehetséggondozás

Tudjuk, hogy a játék a kisgyermekkor legfontosabb tevékenysége, mely során fejlesztjük értelmi, motoros, kommunikációs képességét, érzelmi és akarati tulajdonságait, szociális magatartását, önállóságát. A játék során lehetősége van megvalósítani önmagát, vágyait, önkifejezésre van lehetősége, fejlettségének legjobb mutatója.

Épp ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek fejlesztése a természetes környezetben és valóságos tárgyakon történt szemléltetés, bemutatás, irányított megfigyelés során, egyéni fejlettség szerinti szempontok alapján történjen.

A tanulási folyamatban a gyermekek öntevékenyen vesznek részt. Az egymásra épülő ismétlődő tapasztalatszerzés eredményeként lépésről lépésre fedezik fel az oksági viszonyokat, összefüggéseket. Képesek azonosságok, különbözőségek meglátására, általánosításra, konkretizálásra, szempontok szerinti osztályozásokra.

 • A tanulási tevékenységek mikrocsoportos formában, hat gyermek részvételével történnek.
 • A tanulást segítő játék, játékos feladatok vonzóvá teszik a tanulást a gyerekek számára. Önként, belső motiváció hatására vesznek részt benne.
 • Az óvodapedagógusaink minden gyermek tevékenységét külön, külön figyelemmel kísérik, segíteni tudnak a kellő pillanatban – ezzel ki tudják küszöbölni a sikertelenséget, a kudarcot.
 • Pozitív viszonyt tudnak kialakítani a tanuláshoz.
 • Feladatmegoldásra ösztönöznek, kitartásra buzdítanak, a gyerekek önbizalmát, biztonságérzetét erősítik.
 • Differenciált, egyéni fejlesztés során – a mindennapos foglalkozások keretében – lehetőséget biztosítanak a felzárkóztatásra.
 • Van idő és lehetőség mindenkinek a meghallgatására. A tanulási folyamatban a beszédhelyzetek száma megnő, fokozódik a beszédkedv. Ilyen légkörben a bátortalanok is megszólalnak.

Kedvelt a gyermekek körében a Madarászovi programunk, melynek keretében kirándulunk, túrázunk, és természetes élőhelyükön figyeljük meg az állatokat.

Népi kultúránk átörökítését, értékeinek továbbadását kötelességünknek érezzük. A feldolgozott népszokásokon keresztül megéreztetjük a gyerekekkel az összetartozás melegségét, a közös vidámság örömét. Megismertetjük a különböző életmódokat, megtanítjuk tisztelni az idősebbeket, gyakoroljuk a viselkedés és az illem különböző formáit, számba vesszük az év jeles napjait.

A személyiségfejlesztés egyik eszköze a munka és a munka jellegű játékos tevékenység. Végzése közben a gyermekek megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat, ismereteket szereznek természeti és társadalmi környezetükről.

Óvodánk is csatlakozott a Gondolkodj Egészségesen Programhoz. Heti munkanapunkon vitaminsalátát készítünk, ezzel is felhívva a figyelmet az egészséges táplálkozás fontosságára.

Óvodáskor végére elérendő követelményszint:
A gyermekek az óvodáskor végére érjék el az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget.

 • Mozgásuk legyen összerendezettebb, harmonikus, finom mozgásra legyenek képesek.
 • Jó teherbíró képességgel rendelkezzenek.
 • Képességeik tegyék őket alkalmassá az iskolai élet megkezdésére.
 • Legyenek képesek hosszabb ideig nyugodtan ülni, figyelni.
 • Tudják gondolataikat érthetően, egész mondatban megfogalmazni.
 • Legyenek képesek a kapcsolatteremtésre, együttműködésre társaikkal és a felnőttekkel.
 • Tartsák be a viselkedés elemi szabályait.
 • Feladattudatuk legyen kialakulóban / kitartás, munkatempó, önállóság, önfegyelem fejlettsége /
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek önmagukhoz képest fejlődjenek, hátrányaik csökkenjenek.
 • Környezettudatos, illemtudó gyerekeket szeretnénk nevelni, akik örömmel segítenek egymásnak.

Napirend:
06:45 – 8:00          Gyülekezés. Összevont csoport 8 óráig.
8:00 – 10.15                  Szabad játék feltételeinek a biztosítása.
Folyamatos reggeli 8-9 óráig.
A játékidőben lehetőség nyújtása a tanulási tevékenységekre.
Külső világ tevékeny megismerése: környezet, matematika epochák.
Verselés, mesélés.
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc.
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka.
Kötelező foglalkozás: mozgás
Mindennapos testnevelés.
10:15 – 11:45        Testápolási teendők. Öltözködés.
Levegőzés az udvaron. Mikro csoportos és csoportos séták.
11:45 – 12:00        Vetkőzés, öltözködés, tisztálkodás.
Terítés az ebédhez.
12:00 – 12:45        Ebédelés.
Étkezés utáni fogmosás, tisztálkodás.
12:45 – 1430         Mese. Alvás. Pihenés.
Folyamatos felkelés biztosítása 14:00-tól. Csendes tevékenység a nagyoknak. (rajz, puzzle, barkácsolás, hajtogatás)
14:30 – 15:10        Tisztálkodás. Uzsonnázás.
15:00 – 17:00        Játék a csoportszobában. Jó idő esetén, az udvaron.
Csoportösszevonás 16:30-tól

Fejlesztések

 • A sajátos nevelési igényű gyerekeket szakemberekből álló TEAM veszi körül (óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus-pszichológus és logopédus), akik együttműködve az óvodai keretekhez és lehetőségekhez igazodva tervezik és végzik prevenciós és korrekciós munkájukat.
 • A sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyerekek ellátását az óvoda logopédusa végzi (Újsági Andrea), vele konzultálva, a logopédiai foglalkozások kiegészítéseként történik a gyerek fejlesztése.
 • Intézményünkben egy fejlesztő pedagógus-pszichológus (Gyimesné Markó Etelka) segíti a pedagógiai munkát és látja el a rászoruló gyermekeket.
 • A gyermekek komplex orvosi, pszichológiai és pedagógiai vizsgálatát a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, valamint az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkatársai végzik, melynek kontrolljára a szakvéleményben meghatározott időpontban kerül sor.
 • Magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekeknél a Nevelési Tanácsadó véleménye határozza meg az elmaradást, illetve a zavar fő területeit, melyre az egyéni segítségnyújtás épül.
Elérhetőségek

Elérhetőségeink:
Név: Óvoda Központ

Cím: 2000, Szentendre Pannónia u. 5.
Telefon: 0626/816-637

Intézményvezető: Hajnal Szilvia
email cím: ovodakozpont.szentendre@gmail.com

Tagóvoda vezető: Kozmérné Szökő Erzsébet
email cím: kozmerneovikozpont@gmail.com
OM azonosító: 032728

Fenntartó:
Név: Szentendre Város Önkormányzata
Cím: 2000, Szentendre Városház tér 3
Telefon: 0626/300-407

Megközelítés

 

Alapítvány, 1% felajánlás:
Hétszínvirág Alapítvány
Adóazonosító szám:18665879-1-13

Programok
 • Szeptember 1 – Új gyerekek fogadása, beszoktatás, évnyitó
 • Szeptember 4 – Nagy sportágválasztó
 • Szeptember 14 – Szülői értekezlet
 • Szeptember 15 – Nagy sportágválasztó
 • Szeptember 21 – Róka és a holló (színház az óvodában)
 • Szeptember 22 – Autómentes nap
 • Szeptember 24 – Papírgyűjtés
 • Szeptember 29 – Szüret a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
 • Október 14 – Bonbon Matiné (Brassimum Fúvósegyüttes: Péter és a farkas)
 • Október 19 – Kreatív nap a családokkal
 • Október 26 – október 30 – Őszi szünet
 • November 7 – Oviolimpia
 • November 11 – Márton nap az óvodában
 • November 11 – Bonbon Matiné (Katáng Zenekar: Adorján tortája)
 • November 24 – Madarász ovi
 • November 27 – Egészségzsák átvétele
 • December 1 – Kreatív nap a családokkal
 • December 4 – Mikulás ünnepség az óvodában
 • December 8 – Karácsonyi vásár a Méhecske csoportban
 • December 15 – Karácsonyi vásár a Kisvakond csoportban
 • December 15 – Karácsony ünneplése a Méhecske csoportban
 • December 16 – Karácsony ünneplése a Kisvakond csoportban
 • Január 7 – Madarász ovi (Madárkalács készítés)
 • Január 21 – Ferenczy Múzeum látogatása (Bánáti Sverák művészeti program)
 • Január 27 – Bánáti Sverák program keretében művész látogat el az óvodába.
 • Február 3 – Bonbon Matiné (Fabók Mancsi Bábszínháza: A székely menyecske és az ördög)
 • Február 4 – Szülői értekezlet
 • Február 11 – Óvodai farsang
 • Február 11 – Farsangi zenés előadás
 • Február 19 – Lakodalmas játék
 • Február 23 – Téltemetés, kiszézés
 • Február 23 – Dolgozók mesejátéka
 • Március 9 – Bonbon matiné (Búgócsiga Zenede: Csiga születik)
 • Március 10 – Fotózás
 • Március 11 – Március 15 ünneplése
 • Március 16 – Budakeszi Vadaspark
 • Március 25 – Húsvét
 • Március 29 – Húsvéti locsolkodás
 • Április 13 – Kirándulás a vácrátóti arborétumba
 • Április 20 – Madarász ovi (Kirándulás a Szurdokba)
 • Április 22 – Föld napja (udvarszépítés szülők bevonásával)
 • Április 29 – Anyák napja
 • Május 18 – Madarász ovi (Visegrádi vízbiológiai kirándulás)
 • Május 5 – Mese múzeum
 • Május 29 – Kisvakond csoport ballagás
 • Június 5 – Méhecske csoport ballagás
 • Július – Óvodazárás

Egyéb programok:

 1. Jóga
Csoportjaink

Méhecske csoport:

     Óvodapedagógusok:

 • Kozmérné Szökő Erzsébet
 • Tankó Piroska

     Dajka:

 • Csikós Erika

Kisvakond csoport:

     Óvodapedagógusok:

 • Hodoli Tünde
 • Hegyesné Milán Krisztina

     Pedagógiai asszisztens:

 • Szinnai Kinga

     Dajka:

 • Krátkyné Lipták Mónika