Óvoda Központ
Óvodánkról

 

Óvoda Központ                             

                                      

Két csoportos óvodaként családias, szeretetteljes környezetben fogadjuk a hozzánk érkező gyerekeket. Csoportszobáink barátságosak és esztétikusak, megfelelő teret és lehetőséget biztosítanak, a csoportok vegyes életkorú gyermekeinek sokoldalú tevékenységeihez, fejlődéséhez. A Duna part közelsége, a családias jelleg, a zöld övezet jó lehetőséget biztosít a környezeti sétákhoz, kirándulásokhoz.  

Egyéni arculatunk: Környezettudatos és matematikai képességeket fejlesztő epochális programunk, a Művészeti nevelés eszközeivel valósul meg.

Epochális tanulási tevékenységünk kiemelt területei:

 • Környezettudatos nevelés (külső világ tevékeny megismerése, az élő- élettelen környezetet, a környezetben bekövetkezett változásokat, kísérleteket, megfigyeléseket helyezi előtérbe, továbbá a környezetvédelmet
 • Matematikai nevelés (a környező valóság tárgyait mennyiségi, kiterjedésének összefüggései, kombinálhatóság, téri tájékozódás …stb. szempontjából vizsgálja.
 • Munkára nevelés  a mindennapi élttel kapcsolatos munkák által, az önmagáért és másokért végzett tevékenységei tanítják meg a megbecsülésre, felelősségérzetre, tapasztalatszerzésre.
 • Illemre nevelés a környezeti neveléshez kapcsolódó természetes élethelyzetek tanítják meg a gyermeket a helyes viselkedésre, olyan dolgokra, amelyek a világban történő helytállásukat megkönnyítik.

Művészeti nevelésünk három kiemelt Projekttel segíti a művészeti kultúra befogadását:

 • Városunk Művészeivel alkotó tevékenységek óvodánkban
 • Óvodánk pedagógusainak művészeti projektje
 • Kulturális intézménybe látogatás, helyszíni program

 Célunk:

 • szeretetteljes, a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés megvalósítása, támogató érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör kialakítása
 • pozitív mintát nyújtva együttműködő, együtt gondolkodó közösség kialakítása
 • egyéni képességfejlesztés, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, természetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve
 • sokoldalú művészeti kultúra megismertetése, átadása, a gyermekek és a művészetek közötti pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása
 • művészeteket értő, befogadó és művelő gyermekek nevelése, múzeumbarát óvoda legyünk
 • sikerorientált, szívesen kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyerekek nevelése
 • sokoldalú, élményközpontú tapasztalatszerzés átadásának megteremtése, hozzásegítve a gyerekeket kreativitásuk, képzeletük fejlesztéséhez, önkifejezési eszközük megtalálásához

Feladatunk:

 • környezettudatos magatartás kialakításához,- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása, egészséges életódra nevelés
 • évszakokhoz kapcsolódó népszokások, hagyományok megismertetése, értékek ápolása,
 • önkifejezés, a kommunikáció különbözőformáinak alakítása, helyes mintaadással, – anyanyelvi nevelés
 • személyiségfejlesztés az óvodai programunk eszközeinek segítségével
 • művészeti értékek átadása, örömteli befogadásra való képesség, boldog óvodáskor megteremtése
 • városunk felkért művészeinek közreműködésével közös alkotások élményt nyújtó átélése
 • az erkölcsi és közösségi nevelés értékközvetítő fejlesztése, az együtt dolgozás, az egymásra figyelés képességének fejlesztésével
 • tehetségígéretes gyerekek fejlesztése, a néptáncot, népi játékot fejlesztő tehetséggondozó műhelyünk által
 • szabad alkotás lehetőségeinek megvalósítása, mely által fejlődik ügyességük, gondolkodásuk, képzeletük, fantáziájuk, kifejezőképességük, érzelmi beállítódásuk, szocializációs képességük
 • élvezetes, a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása, bevonásuk a munkába, feladathelyzetekbe, játéktevékenységekbe
 • problémamegoldó gondolkodás, koognitív képességek fejlesztése, matematikai tartalmú ismeretek nyújtásával
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermekek felzárkóztatása – ezen belül kiemelten a beszédfogyatékosok fejlesztése – Logopédiai Hídépítő Programmal segítjük a gyerekek beszédfejlesztését.

Óvodánkban, a MŰVÉSZETI NEVELÉS eszközeivel segítjük a gyermekek alapvető tevékenységeinek élmény teli befogadását, átélését és sokoldalú fejlesztését. Kreatív alkotó tevékenységekkel, drámapedagógiai játékokkal, önkifejezést segítő szerepjátékokkal, bábozással, népi játékokkal, zenéléssel, néptánccal, szokások felelevenítésével stb.. segítjük az önkifejezést, a kommunikációt, az érzelmi nevelést. Kiemelt hangsúlyt fektetünk az esztétikai, érzelmi nevelésre, képzeletre, művészeti kultúra befogadására, az örömteli alkotásra. Ennek a szemléletnek szerves része, a 2 hetente kiemelt témakört feldolgozó epochális program.

EPOCHÁLIS PROGRAMUNK: Az epochális rendszerű tevékenységekben megvalósuló tanulás lehetővé teszi, hogy a gyerekek érdeklődése tartósan egy területre koncentrálódjon, s e területen belül a legkülönbözőbb oldalról, sokfajta eszközzel, módszerrel közelítsék meg az anyagot.

A külső világ tevékeny megismerése epochákhoz szorosan kapcsolódó a mindennapi tevékenységterületek:

 • Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
 • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • Verselés, mesélés
 • Mozgás

Tudjuk, hogy a játék a kisgyermekkor legfontosabb tevékenysége, melyet szem előtt tartva fejlesztjük értelmi, motoros, kommunikációs képességét, érzelmi és akarati tulajdonságait, szociális magatartását, önállóságát. A játék során lehetősége van megvalósítani önmagát, vágyait, önkifejezésre van lehetősége, fejlettségének legjobb mutatója.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek fejlesztése a természetes környezetben és valóságos tárgyakon történt szemléltetés, bemutatás, irányított megfigyelés során, egyéni fejlettség szerinti szempontok alapján történjen. A művészeti nevelés eszközeivel segítjük az élmény

A tanulási folyamatban a gyermekek öntevékenyen vesznek részt. Az egymásra épülő ismétlődő tapasztalatszerzés eredményeként lépésről lépésre fedezik fel az oksági viszonyokat, összefüggéseket. Képesek azonosságok, különbözőségek meglátására, általánosításra, konkretizálásra, szempontok szerinti osztályozásokra.

 • A tanulási tevékenységek mikro csoportos formában, hat gyermek részvételével történnek.
 • A tanulást segítő játék, játékos feladatok vonzóvá teszik a tanulást a gyerekek számára. Önként, belső motiváció hatására vesznek részt benne.
 • Az óvodapedagógusaink minden gyermek tevékenységét külön, külön figyelemmel kísérik, segíteni tudnak a kellő pillanatban – ezzel ki tudják küszöbölni a sikertelenséget, a kudarcot.
 • Pozitív viszonyt tudnak kialakítani a tanuláshoz.
 • Feladatmegoldásra ösztönöznek, kitartásra buzdítanak, a gyerekek önbizalmát, biztonságérzetét erősítik.
 • Differenciált, egyéni fejlesztés során – a mindennapos foglalkozások keretében – lehetőséget biztosítanak a felzárkóztatásra.
 • Van idő és lehetőség mindenkinek a meghallgatására. A tanulási folyamatban a beszédhelyzetek száma megnő, fokozódik a beszédkedv. Ilyen légkörben a bátortalanok is megszólalnak.

A tevékenység tartalmak naponta ismétlő feldolgozása megteremti a folyamatos gyakorlás feltételeit, eredményezi továbbá, hogy a témakör feldolgozása mindig az egészből indul, majd a részek egymásra építésével az egészhez tér vissza. Az epochákat témakörönként alakítjuk ki, hozzákapcsolva lehetőség szerint komplexen a zenei- és mese-, versanyagokat, ábrázoló technikákat, mozgást. Az epochális programban az óvodapedagógusok ciklusmegosztásban dolgoznak. Ez azért indokolt, mert a saját epochájukban, folyamatosan követni tudják a gyerekek tapasztalat szerzését, ismereteinek bővülését, képességeinek fejlődését. Követni tudják az évenként egymásra épülő folyamatokat. Az epochális rendszerben a gyerekek egy héten át akár négyszer is részt vehetnek a tevékenységekben, így folyamatos gyakorlásra van lehetőség. Ilyenkor az óvodapedagógus figyel arra, hogy az előző napok eredményeire építve további fejlesztő tevékenységgel lássa el a gyermeket. Az óvodapedagógus kiválasztja az adott gyermek számára azt a feldolgozandó, alkalmazandó műveltségtartalmat magában hordozó játékot, amely szerinte megfelel a gyermek tudásának, képességeinek. Az óvodapedagógus a gyermek tudásából következtet a részképességek fejlettségi szintjére.

 

Óvodáskor végére elérendő követelményszint: A gyermekek az óvodáskor végére érjék el az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget.

 • Mozgásuk legyen összerendezettebb, harmonikus, finom mozgásra legyenek képesek.
 • Képességeik tegyék őket alkalmassá az iskolai élet megkezdésére.
 • Legyenek nyitottak a művészeti ágak iránt.
 • Legyenek képesek hosszabb ideig nyugodtan ülni, figyelni.
 • Tudják gondolataikat érthetően, egész mondatban megfogalmazni.
 • Legyenek képesek a kapcsolatteremtésre, együttműködésre társaikkal és a felnőttekkel.
 • Tartsák be a viselkedés elemi szabályait.
 • Feladattudatuk legyen kialakulóban / kitartás, munkatempó, önállóság, önfegyelem fejlettsége /
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek önmagukhoz képest fejlődjenek, hátrányaik csökkenjenek.
 • Környezettudatos, illemtudó gyerekeket szeretnénk nevelni, akik örömmel segítenek egymásnak.

Fejlesztések

 • A sajátos nevelési igényű gyerekeket szakemberekből álló TEAM veszi körül (óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus-pszichológus és logopédus), akik együttműködve az óvodai keretekhez és lehetőségekhez igazodva tervezik és végzik prevenciós és korrekciós munkájukat.
 • A sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyerekek ellátását az óvoda logopédusa végzi (Ujsághy Gyuláné Andrea), vele konzultálva, a logopédiai foglalkozások kiegészítéseként történik a gyerek fejlesztése.
 • Intézményünkben egy fejlesztő pedagógus-pszichológus (Markó Etelka) segíti a pedagógiai munkát és látja el a rászoruló gyermekeket.
 • A gyermekek komplex orvosi, pszichológiai és pedagógiai vizsgálatát a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, valamint az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkatársai végzik, melynek kontrolljára a szakvéleményben meghatározott időpontban kerül sor.
 • Magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekeknél a Nevelési Tanácsadó véleménye határozza meg az elmaradást, illetve a zavar fő területeit, melyre az egyéni segítségnyújtás épül.

 

Elérhetőségek

Elérhetőségeink:
Név: Óvoda Központ

Cím: 2000, Szentendre Pannónia u. 5.
Telefon: 0626/816-637

Intézményvezető: Hajnal Szilvia
email cím: ovodakozpont.szentendre@gmail.com

Tagóvoda vezető: Kozmérné Szökő Erzsébet
email cím: kozmerneovikozpont@gmail.com
OM azonosító: 032728

Fenntartó:
Név: Szentendre Város Önkormányzata
Cím: 2000, Szentendre Városház tér 3
Telefon: 0626/300-407

Megközelítés

 

Alapítvány, 1% felajánlás:
Hétszínvirág Alapítvány
Adóazonosító szám:18665879-1-13

Programok

Óvodánk életének állandó programjai:

 • 2013-tól részesei vagyunk a Bánáti Sverák művészeti érzékenyítő programnak
 • Bon bon Matiné komolyzenei programsorozaton évente 4x veszünk részt
 • a P’art Mozi programsorozata évi 2 alkalommal
 • 1995-óta Madarász- ovi programunkban ornitológus szakember segíti az ismeretek fejlesztését.
 • 2016-tól az Ovi- zsaru program segíti a biztonságos közlekedés megismerését
 • az Ovi- olimpia sportprogramján évente részt veszünk
 • Kinizsi futáson gyermekekkel és szülőkkel képviseltetjük magunkat
 • Gondolkodj Egészségesen programban veszünk részt
 • 2011-től Logopédiai Hídépítő Programmal segítjük a gyermekek beszédének megfelelő fejlődését
 • 2020-tól óvodánk programjának része a Művészeti nevelés
 • 2019-től Tehetséggondozó műhely indult( Néptánc,- népi játékok, táncos mozdulatok kiemelt fejlesztésével)

Nevelési évünk során további tervezett programok

 • Őrzők napja program a Duna korzón
 • Ismerkedési délután a családokkal
 • Családi gazdaság, állatsimogató az óvodánkban
 • Utazó planetárium programja csoportjaink részére
 • Egészséghét
 • Márton nap
 • Állatkerti kirándulás
 • Adventi vásár
 • Színház, múzeum látogatás
 • Mikulás
 • Karácsonyi ünneplés
 • Farsang
 • Télbúcsúztató
 • Nemzeti megemlékezés,- Altiszti Akadémiára látogatás
 • Húsvétvárás, locsolkodás
 • Skanzeni program
 • Anyák napja (kirándulás és óvodai köszöntés)
 • Évzáró, óvodai ballagás
 • Duna takarítás projekt
 • Gyermeknap

 

Óvodánk délutáni programjainak lehetősége:

 • Jóga- heti 1x
 • Úszás -heti 1x
 • Hittan- heti 1x
 • Mozgásfejlesztő torna- heti 1x

 

Beiratkozás a 2020-2021-es nevelési évre!

(A szándéknyilatkozat letölthető a Szentendre városi Óvodák honlapjáról)

Tisztelt Szülők!

Tekintettel a koronavírus járványra és az ahhoz kapcsolódóan elrendelt intézkedésekre, a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás az alábbi 1. és 2.pont szerint módosul a korábban (2020. február 20-án) közzétettekhez képest, különös figyelemmel a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatban foglaltakra.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentendre Városi Óvodák és Tagóvodái (Bimbó utcai Tagóvoda, Egres úti Tagóvoda, Hold utcai Tagóvoda, Izbégi Tagóvoda, Püspökmajor ltp-i Tagóvoda, Szivárvány Tagóvoda, Vasvári Pál úti Tagóvoda)

 • felvételi körzete: Szentendre Város közigazgatási területe;
 • e-mail címe: ovodajelentkezes@gmail.com;
 • telefonszámai: 06-26/785-149, valamint 06-26/816-637

 

 1. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák felvételi eljárása

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 2. és 17. napja között fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait, melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők az Óvodaközpont (Szentendre Városi Óvodák) felé, a mellékelt szándéknyilatkozat megküldésével, illetve telefonon a következő adatok megadásával:

 • gyermek neve
 • gyermek születési helye és dátuma
 • gyermek állandó lakcíme, tartózkodási helye
 • gyermek anyjának neve, lakcíme, tartózkodási helye
 • gyermek apjának(gondviselő) neve
 • amennyiben sajátos nevelési igényű a gyermek, úgy azt közölni szükséges
 • telefonáló szülő neve
 • szülők telefonszáma és – amennyiben van – e-mail címe
 • kiválasztott óvoda neve, és ha
  • a kiválasztott óvodába jár már testvérgyermek, akkor nevének megadása szükséges
 • alternatívaként megnevezhet a szülő még két másik óvodát (amennyiben az 1. helyen megjelölt óvodába nem sikerülne felvenni a gyermeket, lehetőség van még 2 másik preferált óvodát megadni)
 • kötelező felvételt biztosító óvoda megnevezése, amennyiben a gyermek és édesanyja állandó/tartózkodási címe nem Szentendrén található

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartja meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel. A szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítik. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

 1. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása

A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával és fenntartójával egyeztetett módon – a fenntartójától megkapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt.

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőt haladéktalanul értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az éritett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

 1. A sajátos nevelési igényű gyermek felvétele

A kijelölt óvoda a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Szentendre, 2020.március 31.

Fülöp Zsolt polgármester

 

Csoportjaink

Méhecske csoport:

     Óvodapedagógusok:

 • Kozmérné Szökő Erzsébet
 • Tankó Piroska

     Dajka:

 • Csikós Erika

Kisvakond csoport:

     Óvodapedagógusok:

 • Hodoli Tünde
 • Hegyesné Milán Krisztina

     Pedagógiai asszisztens

 • Szikszóné Laponyi Krisztina

     Dajka:

 • Gazsi Andrea