Bemutatkozás

Városunk az ország egyik legszebb részén a Dunakanyarban, a Pilis és a Visegrádi hegység csodálatos, természeti kincsekben gazdag, védett területén húzódik. Miután ilyen természeti és környezeti adottságok között élünk, kötelességünknek érezzük, hogy Szentendre Városi Óvodák pedagógiai programjának, a Nyolcforrás helyi óvodai pedagógiai programunknak a környezeti nevelés meghatározója legyen. Az intézmény 8 tagóvodából áll, mindegyik tagintézmény egyéni arculatát őrizve és helyi adottságaival élve valósítja meg a pedagógiai programunkat.

Az óvodákban komplex nevelés folyik. Nevelési cél a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása mellett, az, hogy az óvodáskorú gyermek, jellemző vonásai a holnap óvodájában jobban érvényre juthassanak. Kapjon új tartalmat és egységes értelmezést az óvoda funkciója. A módszerek, az eszközök, a szervezeti formák, az ellenőrzés, az értékelés, a mérés a gyermek személyiségének folyamatos fejlődését, fejlesztését segítse elő – ne váljon öncélúvá.

Tevékenységeink, programjaink, a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a népi kultúra átadására, ápolására épül. Olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eligazodni a környezetükben, meg tanulnak beszélni, tevékenykedni, együttműködni, magatartásformákat elsajátítani. Gyermekközpontú, szeretetteljes, családias, derűs, nyugodt óvodai légkörben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük. Nyitottak vagyunk a partneri elvárások iránt, de szolgáltatásainkat a szakmaiság, és a gyermekek mindenekfelett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg.

A Kompetencia Alapú Program alkalmazásával a képességfejlesztést helyezzük a nevelés középpontjába: alkalmazni képes tudás, képességek, készségek megszerzését, mely megalapozza az egész életen át tartó tanulást. Ezzel kívánjuk segíteni az önállóság, belső kontroll, nyitottság, rugalmasság, kreativitás, tolerancia, másság elfogadása, együttműködő készség, kritikus gondolkodás, probléma megoldás személyiségjegyek kialakulását. A megalapozott szokásrend kialakításával – amely értékrendhez vezet – olyan biztonságot kívánunk nyújtani a gyerekeknek, amely támpontot ad a mindennapokban, és értelmes célokkal tölti meg azokat.

Az Alapító Okiratban és a Pedagógiai Programunkban kiemelten szerepel a beszédfogyatékos, az enyhe fokban mozgássérült, az enyhe fokban hallássérült és az enyhe fokban értelmi fogyatékos, mozgássérült, az autista specifikus, valamint a megismerés és viselkedés tartós és súlyos rendellenességével és tanulási, beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek különleges óvodai ellátása, integrált nevelése. Az esélyegyenlőség megvalósítása, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése, céltudatos, támogató környezettel, a gyermekek fejlettségéhez igazodó cselekvési módokkal és eszközökkel. Az általános fejlesztést az óvodapedagógusok, a sérülés-specifikus fejlesztést a megfelelő gyógypedagógiai szakemberek végzik, valamint az intézmény logopédusa, fejlesztő pedagógusa.

A tehetséggondozás /óvodáskorban még csak tehetségígéretről beszélünk/ újszerű innovatív próbálkozás óvodáink életében. Feladatunk, a kiemelkedő képességű gyerekek korai felismerése, fejlesztése és támogatása.

Szeretnénk, hogy gyermekeink minden nap szívesen jöjjenek óvodába. Legyenek boldogok, tudjanak egyedül és a társakkal játszani. Személyiségük legyen kiegyensúlyozott, érzelmileg gazdag, nyitott, érdeklődő, egészséges önbizalommal rendelkező, a szabályokat megértő, betartó, és kreatív, sikerorientált, kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, problémájuk megoldásában aktívan közreműködő autonóm személyiséggé váljanak.

Kötődjenek városunkhoz, testileg, szellemileg önmagukhoz képest fejlődjenek.