Óvoda Központ
Óvodánkról

 

Óvoda Központ                             

                                      

Két csoportos óvodaként családias, szeretetteljes környezetben fogadjuk a hozzánk érkező gyerekeket. Csoportszobáink barátságosak és esztétikusak, megfelelő teret és lehetőséget biztosítanak, a csoportok vegyes életkorú gyermekeinek sokoldalú tevékenységeihez, fejlődéséhez. A Duna part közelsége, a családias jelleg, a zöld övezet jó lehetőséget biztosít a környezeti sétákhoz, kirándulásokhoz.  

Egyéni arculatunk: Környezettudatos és matematikai képességeket fejlesztő epochális programunk, a Művészeti nevelés eszközeivel valósul meg.

Epochális tanulási tevékenységünk kiemelt területei:

 • Környezettudatos nevelés:  külső világ tevékeny megismerése, az élő- élettelen környezetet, a környezetben bekövetkezett változásokat, kísérleteket, megfigyeléseket helyezi előtérbe, továbbá a környezetvédelmet.
 • Matematikai nevelés: a környező valóság tárgyait mennyiségi, kiterjedésének összefüggései, kombinálhatóság, téri tájékozódás …stb. szempontjából vizsgálja.
 • Munkára nevelés:  a mindennapi élttel kapcsolatos munkák által, az önmagáért és másokért végzett tevékenységei tanítják meg a megbecsülésre, felelősségérzetre, tapasztalatszerzésre.
 • Illemre nevelés: a környezeti neveléshez kapcsolódó természetes élethelyzetek tanítják meg a gyermeket a helyes viselkedésre, olyan dolgokra, amelyek a világban történő helytállásukat megkönnyítik.

Művészeti nevelésünk három kiemelt projekttel segíti a művészeti kultúra befogadását:

 • Városunk Művészeivel alkotó tevékenységek óvodánkban
 • Óvodánk pedagógusainak művészeti projektje
 • Kulturális intézménybe látogatás, helyszíni program

 Célunk:

 • szeretetteljes, a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés megvalósítása, támogató érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör kialakítása
 • pozitív mintát nyújtva együttműködő, együtt gondolkodó közösség kialakítása
 • egyéni képességfejlesztés, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, természetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve
 • sokoldalú művészeti kultúra megismertetése, átadása, a gyermekek és a művészetek közötti pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása
 • művészeteket értő, befogadó és művelő gyermekek nevelése, múzeumbarát óvoda legyünk
 • sikerorientált, szívesen kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyerekek nevelése
 • sokoldalú, élményközpontú tapasztalatszerzés átadásának megteremtése, hozzásegítve a gyerekeket kreativitásuk, képzeletük fejlődéséhez, önkifejezési eszközük megtalálásához

Feladatunk:

 • környezettudatos magatartás kialakításához,- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása, egészséges életmódra nevelés
 • évszakokhoz kapcsolódó népszokások, hagyományok megismertetése, értékek ápolása
 • önkifejezés, a kommunikáció különböző formáinak alakítása, helyes mintaadással, – anyanyelvi nevelés
 • személyiségfejlesztés az óvodai programunk eszközeinek segítségével
 • művészeti értékek átadása, örömteli befogadásra való képesség, boldog óvodáskor megteremtése
 • városunk felkért művészeinek közreműködésével közös alkotások élményt nyújtó átélése
 • az erkölcsi és közösségi nevelés értékközvetítő fejlesztése, az együtt dolgozás, az egymásra figyelés képességének fejlesztésével
 • tehetségígéretes gyerekek fejlesztése, a néptáncot, népi játékot fejlesztő tehetséggondozó műhelyünk által
 • szabad alkotás lehetőségeinek megvalósítása, mely által fejlődik ügyességük, gondolkodásuk, képzeletük, fantáziájuk, kifejezőképességük, érzelmi beállítódásuk, szocializációs képességük
 • élvezetes, a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása, bevonásuk a munkába, feladathelyzetekbe, játéktevékenységekbe
 • problémamegoldó gondolkodás, koognitív képességek fejlesztése, matematikai tartalmú ismeretek nyújtásával
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermekek felzárkóztatása – ezen belül kiemelten a beszédfogyatékosok fejlesztése – Logopédiai Hídépítő Programmal segítjük a gyerekek beszédfejlesztését.

Óvodánkban, a MŰVÉSZETI NEVELÉS eszközeivel segítjük a gyermekek alapvető tevékenységeinek élményteli befogadását, átélését és sokoldalú fejlesztését. Kreatív alkotó tevékenységekkel, drámapedagógiai játékokkal, önkifejezést segítő szerepjátékokkal, bábozással, népi játékokkal, zenéléssel, néptánccal, szokások felelevenítésével stb.. segítjük az önkifejezést, a kommunikációt, az érzelmi nevelést. Kiemelt hangsúlyt fektetünk az esztétikai, érzelmi nevelésre, képzeletre, művészeti kultúra befogadására, az örömteli alkotásra. Ennek a szemléletnek szerves része, a 2 hetente kiemelt témakört feldolgozó epochális program.

EPOCHÁLIS PROGRAMUNK: Az epochális rendszerű tevékenységekben megvalósuló tanulás lehetővé teszi, hogy a gyerekek érdeklődése tartósan egy területre koncentrálódjon, s e területen belül a legkülönbözőbb oldalról, sokfajta eszközzel, módszerrel közelítsék meg az anyagot.

A külső világ tevékeny megismerése epochákhoz szorosan kapcsolódó a mindennapi tevékenységterületek:

 • Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
 • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • Verselés, mesélés
 • Mozgás

Tudjuk, hogy a játék a kisgyermekkor legfontosabb tevékenysége, melyet szem előtt tartva fejlesztjük értelmi, motoros, kommunikációs képességét, érzelmi és akarati tulajdonságait, szociális magatartását, önállóságát. A játék során lehetősége van megvalósítani önmagát. Az önmegvalósítás ezen eszköze, a gyermek fejlettségének legjobb mutatója.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek fejlesztése a természetes környezetben és valóságos tárgyakon történt szemléltetés, bemutatás, irányított megfigyelés során, egyéni fejlettség szerinti szempontok alapján történjen. A művészeti nevelés eszközeivel segítjük az élmény

A tanulási folyamatban a gyermekek öntevékenyen vesznek részt. Az egymásra épülő és ismétlődő tapasztalatszerzés eredményeként, lépésről lépésre fedezik fel az oksági viszonyokat, összefüggéseket. Képesek az azonosságok, különbözőségek meglátására, általánosításra, konkretizálásra, valamint a szempontok szerinti osztályozásokra.

Óvodánkban az epochális nevelési program működése szerint:

 • A tanulási tevékenységek mikro csoportos formában, hat gyermek részvételével történnek.
 • A tanulást segítő játék, játékos feladatok vonzóvá teszik a tanulást a gyerekek számára. Önként, belső motiváció hatására vesznek részt benne.
 • Az óvodapedagógusaink minden gyermek tevékenységét külön, külön figyelemmel kísérik, segíteni tudnak a kellő pillanatban – ezzel ki tudják küszöbölni a sikertelenséget, a kudarcot.
 • Pozitív viszonyt tudnak kialakítani a tanuláshoz.
 • Feladatmegoldásra ösztönöznek, kitartásra buzdítanak, a gyerekek önbizalmát, biztonságérzetét erősítik.
 • Differenciált, egyéni fejlesztés során – a mindennapos foglalkozások keretében – lehetőséget biztosítanak a felzárkóztatásra.
 • Van idő és lehetőség mindenkinek a meghallgatására. A tanulási folyamatban a beszédhelyzetek száma megnő, fokozódik a beszédkedv. Ilyen légkörben a bátortalanok is megszólalnak.

A tevékenységtartalmak naponta ismétlő feldolgozása megteremti a folyamatos gyakorlás feltételeit, eredményezi továbbá, hogy a témakör feldolgozása mindig az egészből indul, majd a részek egymásra építésével az egészhez tér vissza. Az epochákat témakörönként alakítjuk ki, hozzákapcsolva lehetőség szerint komplexen a zenei- és mese-, versanyagokat, ábrázoló technikákat, mozgást. Az epochális programban az óvodapedagógusok ciklusmegosztásban dolgoznak. Ez azért indokolt, mert a saját epochájukban, folyamatosan követni tudják a gyerekek tapasztalat szerzését, ismereteinek bővülését, képességeinek fejlődését. Követni tudják az évenként egymásra épülő folyamatokat. Az epochális rendszerben a gyerekek egy héten át akár négyszer is részt vehetnek a tevékenységekben, így folyamatos gyakorlásra van lehetőség. Ilyenkor az óvodapedagógus figyel arra, hogy az előző napok eredményeire építve további fejlesztő tevékenységgel lássa el a gyermeket. Az óvodapedagógus kiválasztja az adott gyermek számára azt a feldolgozandó, alkalmazandó műveltségtartalmat magában hordozó játékot, amely szerinte megfelel a gyermek tudásának, képességeinek. Az óvodapedagógus a gyermek tudásából következtet a részképességek fejlettségi szintjére.

 

Óvodáskor végére elérendő követelményszint: A gyermekek az óvodáskor végére érjék el az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget.

 • Mozgásuk legyen összerendezettebb, harmonikus, finom mozgásra legyenek képesek.
 • Képességeik tegyék őket alkalmassá az iskolai élet megkezdésére.
 • Legyenek nyitottak a művészeti ágak iránt.
 • Legyenek képesek hosszabb ideig nyugodtan ülni, figyelni.
 • Tudják gondolataikat érthetően, egész mondatban megfogalmazni.
 • Legyenek képesek a kapcsolatteremtésre, együttműködésre társaikkal és a felnőttekkel.
 • Tartsák be a viselkedés elemi szabályait.
 • Feladattudatuk legyen kialakulóban / kitartás, munkatempó, önállóság, önfegyelem fejlettsége /
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek önmagukhoz képest fejlődjenek, hátrányaik csökkenjenek.
 • Környezettudatos, illemtudó gyerekek kerüljenek ki óvodánkból,  akik örömmel segítik egymást.

Fejlesztések

 • A sajátos nevelési igényű gyerekeket szakemberekből álló TEAM veszi körül (óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus-pszichológus és logopédus), akik együttműködve az óvodai keretekhez és lehetőségekhez igazodva tervezik és végzik prevenciós és korrekciós munkájukat.
 • A sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyerekek ellátását az óvoda logopédusa végzi (Ujsághy Gyuláné Andrea), vele konzultálva, a logopédiai foglalkozások kiegészítéseként történik a gyerek fejlesztése.
 • Intézményünkben fejlesztő pedagógus-pszichológus (Markó Etelka) segíti a pedagógiai munkát és látja el a rászoruló gyermekeket.
 • A gyermekek komplex orvosi, pszichológiai és pedagógiai vizsgálatát a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, valamint az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkatársai végzik, melynek kontrolljára a szakvéleményben meghatározott időpontban kerül sor.
 • Magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekeknél a Pedagógiai Szakszolgálat véleménye határozza meg az elmaradást, illetve a zavar fő területeit, melyre az egyéni segítségnyújtás épül.

 

 

2024. Nyári zárás időpontja

Óvodaközpontunk zárva tart: 2024. 06. 24 -2024. 07. 26- ig!
Nyitás: 2024.07.29 -én! 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Elérhetőségek

Elérhetőségeink:
Név: Óvoda Központ

Cím: 2000, Szentendre Pannónia u. 5.
Telefon: 0626/816-637

Intézmény Igazgató: Hajnal Szilvia
email cím: ovodakozpont.szentendre@gmail.com

Igazgató helyettes, Tagóvoda vezető: Kozmérné Szökő Erzsébet
email cím: kozmerneovikozpont@gmail.com
OM azonosító: 032728

Fenntartó:
Név: Szentendre Város Önkormányzata
Cím: 2000, Szentendre Városház tér 3
Telefon: 0626/300-407

Megközelítés

 

Alapítvány, 1% felajánlás:
Hétszínvirág Alapítvány
Adóazonosító szám:18665879-1-13

Nevelőtestület

                                    Méhecske csoport dolgozói 

                         

Kozmérné Szökő Erzsébet                                        Tankó Piroska                         

Óvodapedagógus                                                                   Óvodapedagógus

Igazgató helyettes

Tagóvoda vezető

                    

Csikós Erika                                                    Szikszóné Laponyi Krisztina

Dajka                                                                        Pedagógiai asszisztens

 

 

 

                              Kisvakond csoport dolgozói

                                    

Hodoli Tünde                                                             Czakó Beáta           

Óvodapedagógus                                                             Óvodapedagógus

Igazgató helyettes

             

 

         

                        Matics Gabriella                                                                    Szikszóné Laponyi Krisztina

Dajka                                                                                                Pedagógiai asszisztens

 

Programok

Óvodánk életének állandó programjai:

 • 2020-tól óvodánk programjának része a Művészeti nevelés („Művészeti Alkotónapokon” segítjük a gyermekek képességeinek kibontakozását, a különböző  technikák megismerését, a művészeti értékek közvetítését.  Programjainkban megvalósulnak – a városunk művészeivel való közös alkotások, –  Múzeumok látogatása, a képzőművészeti alkotások megismerése, – pedagógusaink kreatív, érzékenyítő tevékenységei).
 • 2019-től Tehetséggondozó műhely indult (Néptánc,- népi játékok, táncos mozdulatok kiemelt fejlesztésével), heti rendszerességgel
 • 2016-tól az Ovi- zsaru program segíti a biztonságos közlekedés megismerését
 • 2013-tól részesei vagyunk a Bánáti Sverák művészeti érzékenyítő programnak (Múzeumpedagógus segíti a képzőművészeti alkotások befogadását.)
 • 2011-től Logopédiai Hídépítő Programmal segítjük a gyermekek beszédének megfelelő fejlődését mindkét csoportunkban.
 • 1995-óta Madarász- ovi programunkban ornitológus szakember segíti az ismeretek fejlesztését.
 • A Bon bon Matiné komolyzenei programsorozaton rendszeresen, évente 4 alkalommal veszünk részt
 • A P’art Mozi programsorozatban évi 2 alkalommal Magyar Népmeséket nézhetnek a gyerekek, népi játékokat, dalokat ismerhetnek meg.
 • Az Ovi- olimpia sportprogramján minden évben részt veszünk.
 • A város és az Altiszti Akadémia évente megrendezett Kinizsi futásán,  gyermekekkel és szülőkkel képviseltetjük magunkat
 • Gondolkodj Egészségesen programban részt veszünk.

Nevelési évünk során további tervezett programok

 • Őrzők napja program a Duna korzón
 • Ismerkedési délután a családokkal
 • Családi gazdaság, állatsimogató az óvodánkban
 • Utazó planetárium programja csoportjaink részére
 • Egészséghét
 • Márton nap
 • Állatkerti kirándulás
 • Adventi vásár
 • Színház, múzeum látogatás
 • Mikulás
 • Karácsonyi ünneplés
 • Farsang
 • Télbúcsúztató
 • Nemzeti megemlékezés,- Altiszti Akadémiára látogatás
 • Húsvétvárás, locsolkodás
 • Skanzeni program
 • Anyák napja (kirándulás és óvodai köszöntés)
 • Évzáró, óvodai ballagás
 • Duna takarítás projekt
 • Gyermeknap

 

Óvodánk délutáni programjainak lehetősége:

 • Jóga- heti 1x
 • Úszás -heti 1x
 • Hittan- heti 1x
 • Mozgásfejlesztő torna- heti 1x

 

 

 

 

 

Csoportjaink

Méhecske csoport:

     Óvodapedagógusok:

 • Kozmérné Szökő Erzsébet
 • Tankó Piroska

     Dajka:

 • Csikós Erika

Pedagógiai asszisztens

 • Szikszóné Laponyi Krisztina

 

Kisvakond csoport:

     Óvodapedagógusok:

 • Hodoli Tünde
 • Czakó Beáta

     Dajka:

 • Matics Gabriella

 Pedagógiai asszisztens

 • Szikszóné Laponyi Krisztina

Konyhai Kisegítő

 • Kocskovszki Erzsébet
Galéria

Óvodánk és csoportjaink

   

Méhecske csoport/öltöző

   

Kisvakond csoport/öltöző

   

 

Programjaink

 • Képek a Művészeti nevelésünk Alkotónapjaiból

  

   

  

 

 •  Tehetséggondozó műhelyünk (Néptánc- népi játékok, hagyományok éltetése)

       

Az őszi időszak szépségei

 • Madarász ovi program

  

 • Gazdasági farm az oviban

   

 • Ovi olimpia
 • Őrzők napja a városban

   

 • Márton napi program–szülőkkel közös délutánnal, táncházzal

           

 

 • Barkácsolunk, sokat játszunk a szabadban
 • Gyermekeink a V8-ban hetente úsznak

    

 • Tűzoltó nap

     

  

Közös programok a családokkal

 • Ismerkedési délután
 • Márton nap
 • Adventi, karácsonyi ünnep
 • Almaszüret

           

 

Téli időszakunk varázsa

 • Korcsolyázni visszük óvodásainkat
 • Mikulás
 • Sütünk, főzünk
 • Advent a családokkal
 • Betlehemi jászol. adventi ünnepkör
 • Farsangolunk, Telet űzünk

   

 

 

 

 

 

            

   

 • Szövés, fonás, varrás a téli időszakban

   

 • Madarász ovi program–Sirályetetés a Margitszigeten

     

 • Bánáti Sverák Művészeti érzékenyítő program a Kovács Margit Múzeumban

 • Hagyományok, jeles események a magyarságtudat erősítése (Március 15. ünneplése az oviban)

   

 

 • Évzáró- ballagás

   

 • Egészséghét Óvodánkban

     

    

 

 • Kinizsi futáson, az Altiszti Akadémián

   

 

Mindennapjaink

 • Színház, bábozás, sok- sok játék