Szivárvány Tagóvoda
Óvodánkról

Óvodánk 1981- ben épült Szentendrén, lakótelep panelházai és a családi házak övezetében. Szép nagy parkosított udvarral rendelkezünk. Csoportszobáink barátságosak, esztétikusak, tükrözik szellemi hitvallásunkat, a hagyományéltetést és a környezet szeretetét, védelmét. A város tagóvodái közül az egyik legnagyobb befogadó képességű, hat csoportos óvoda intézmény a miénk. Intézményünk nevelési programja hangsúlyozza, a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük. Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a környezet megóvására, környezettudatos gondolkodásmód kialakítására, a népi kultúra átadására, ápolására épül. Törekszünk arra, hogy elérhető közelségbe vigyük a gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi környezetet. Alkotó, családias légkörben segítsük önkibontakozásukat úgy, hogy minden gyermek lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön. „A szivárvány színei, a békességet, a vidámságot, a harmóniát juttatják eszünkbe, s úgy érezzük ilyen „híd” köti össze a családot az óvodánkkal. Ezt a sokszínűséget szeretnénk megvalósítani pedagógiánkban, szimbolizálva munkánkba vetett hitünket is.” Az óvoda pedagógiai programjának két fő feladata a környezeti nevelés és a néphagyomány éltetése. A környezeti nevelés és a hagyományéltetés teljes harmóniában működik együtt intézményünkben, úgy ahogyan az ember, a természet és a hagyomány is szoros egységet alkotva jelenik meg az életünkben, ami sajátos szemléletmódot és azonosulást kíván a pedagógustól. Tudjuk azt, hogy a nevelésben helye van az elődeink szellemi tárgyi kultúrájának és a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje és megszeresse. A programunkban a népi kultúra azon elemeit építjük be, amelyek igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják. A gyermekkorban szerzett ilyen irányú tapasztalatok mély nyomot hagynak a gyermekben. Személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segíti őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni. „A legtöbb amit gyermekeinknek adhatunk: a gyökerek és szárnyak” – Goethe A városban működő két nagy munkaközösség (Szentendrei Óvodák Néphagyomány Éltető Közössége, és a Szentendrei Óvónők Környezetnevelői Munkaközössége) tagjai vagyunk és igyekszünk az ott szerzett ismereteket, játékötleteket beépíteni a mindennapjaink nevelő munkájába. Célunk:

 • A környezeti nevelés és a hagyományéltetés teljes harmóniában működjön intézményünkben, úgy ahogyan az ember, a természet és a hagyomány is szoros egységet alkotva jelenjen meg az életünkben.
 • A környezet megismeréséhez, viselkedéskultúra megalapozásához szükséges jártasságok, készségek kialakítása.
 • A környezettel való harmonikus viselkedés megalapozása.
 • A természethez fűződő pozitív viszony kialakítása, elmélyítése, növények, állatok óvására, szeretetére nevelés és a környezettudatos magatartás formálása.
 • A közvetlen és tágabb környezet megismerésével környezettudatos szemlélet és magatartás és kialakítása.
 • A gyermekek a játéktevékenységükbe ágyazva ismerhessék meg a népünk kultúráját, váljanak fogékonnyá annak befogadására. Hagyományaink értékeinek folyamatos megélése a mindennapok tevékenységeiben és a jeles napok szokásrendszerében törtéjen.
 • A mindennapok népszokásőrző tevékenységeiben a földhöz, a természethez, a természetes anyagokhoz való kötődést erősítjük.

Amire büszkék vagyunk:

 • 1995–től a Madarász Ovi Program aktív résztvevői vagyunk.
 • Óvodánk háromszor is elnyerte a Zöld Óvoda címet (2008, 2011, 2014)
 • Néphagyományt Éltető Közösség Miniszteri kitüntetést kapott 2011-ben.
 • 2015- től Madárbarát Óvoda vagyunk.

Pedagógiai programunk kiemelt feladata a környezeti nevelés és a néphagyományok ápolása. Meggyőződésünk, hogy a gyermekkorban szerzett ilyen irányú tapasztalatok mély nyomot hagynak a gyermekben, személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segítik őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni. Az óvoda dolgozóinak szemlélete tükröződik, amikor több csoportszobában lehetőség nyílik a kisállattartásra, halak, teknősök gondozására. Az óvoda szépen kialakított udvarának, tavacskájának, gyógynövényes kertjének ápolása, gondozása kiemelt feladatunk, melyből a gyermekek is koruknak, fejlettségüknek megfelelően kiveszik részüket. Tervezésünk egyedisége, hogy a környező világ megismerése és a néphagyomány éltetés adja a tanulási folyamat gerincét, melyet heti terv alapján valósítunk meg. Az óvodánkban folyó tevékenységek alapját a természet körforgása, változásai, a hozzá kapcsolódó jeles napok, népszokások adják, egyre magasabb szintű tapasztalatszerzést. Évek óta törekvésünk, hogy a hagyományos játékszerek mellett helyet kapjanak a természetes anyagból készültek, és a természetben megtalálható elérhető anyagok / csuhé, csutka, kagyló, kavics…/. A gyermekek mozgásigényének kielégítésére az udvar számtalan lehetőséget biztosít. Lehetőséget biztosítunk a külső helyszíneken szervezett, a valóság felfedezésére irányuló, cselekvésbe ágyazott közvetlen tapasztalatszerzésre (Pilis, Visegrádi-hegység, Szentendre óvárosi része, folyóvizeink, múzeumok Szentendrén és Budapesten..), ebben segítséget nyújt a Madarász Ovi programunk.

Zöld Óvoda Madarász Ovi program

A Madarász Ovi 1995 óta minden csoportunkban folyamatosan működik. Már a kiscsoportos korosztálynál elkezdjük a programot, természetesen az életkori sajátosságok figyelembevételével. Madarász szakember vezeti, aki szakszerűen, de játékos módon irányítja a tevékenységeket és a kirándulásokat, pontos válaszokat tud adni a gyerekek és felnőttek kérdéseire. A program feladata olyan szokások, viselkedési formák, értékrendek alapozása, amelyek meghatározók a természeti környezettel való harmonikus kapcsolatban. Az élőlények szeretete, tisztelete, a természet és az ember által létrehozott értékek megóvását, és az ezzel kapcsolatos szabályok elfogadását jelenti. A Kirándulások és a vetítések során a gyermekek megismerik büszkeségeinket: a helyi növényeket, állatokat (például szentendrei rózsát, hollót, égerfát), természeti és épített környezetüket. Állat- és növénygondozást sajátítanak el a „mi kertünk”, a „mi fánk”, a „mi madarunk” feladatokkal. Az óvodaudvarban élő vagy idelátogató állatoknak táplálkozó-, búvó- és szaporodó helyet biztosító fák, cserjék, lágyszárúak gondozásával aktív részeseivé válnak a természet óvásának. Az óvoda udvara valóságos madárbarát kert. Fáinkra, bokros részekre odúkat, etetőket helyeztünk ki. Tavasszal lehetőség adódik az odúkban költő madarak megfigyelésére, felnőtt irányításával. Télen a családok bevonásával a madarak etetéséről sem feledkezünk el. Minden csoportnak van etetője, amelyet rendszeresen feltölt. Ez a tevékenység jó alkalom a téli madárvendégek (őszapó, meggyvágó, zöldike, tengelic) közeli megfigyelésére.2015-ben elnyertük a Madárbarát óvoda címet is.

Elérhetőségek

Címünk: 2000 Szentendre, Kálvária út 22. Tel.: 06 26/785 148 E-mail: sziv.ovi.vezeto@gmail.com. Tagóvoda vezető: Németiné Ikvai Emőke sziv.ovi.vezeto@gmail.com Alapítványunk: Szivárvány Alapítvány 2000 Szentendre Kálvária út 22. Adószám: 18672507-1-13 Óvodánk fenntartója: Szentendre Város Polgármesteri Hivatala Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3.

Nevelőtestület

2012-ben 30 éves lett a Szivárvány Tagóvoda

Programok

Hagyományaink                                              

Zöld jeles ünnepek

 • Autómentes nap (nagycsoport)
 • Állatok világnapja (okt. 4.)
 • Víz világnapja (márc. 22.)
 • Föld napja (ápr. 22.)
 • Madarak és fák napja (máj. 10.)

Néphagyomány éltetés jeles napjai                             

Őszi ünnepkör jeles napjai

 • szüret
 • Márton nap
 • Vásár (Mihály nap, András nap)

Téli ünnepkör jeles napjai

 • disznóvágás, disznótor
 • Adventi ünnepkör
  • Mikulás
  • Lucázás
  • Karácsony – adventi gyertyagyújtás szülőkkel
  • farsang

Tavaszi ünnepkör

 • kiszézés
 • Húsvét

Egyéb hagyományok        

 • március 15.
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • Évzáró játékfűzés
Csoportjaink

Aranyalma (vegyes csoport)

   Óvodapedagógusok:

 • Starkné Kató Ibolya
 • Kovácsné Sándor Éva

     Dajka:            

 • Lacsny Bernadett

Katica (kis csoport)

 Óvodapedagógusok:

 • Németiné Ikvai Emőke
 • Ördög Csilla

     Dajka:  

 • Csalogány Csabáné(Böbe néni)

     Pedagógiai asszisztens:

 •  Lele Tímea

Boróka (vegyes csoport)

   Óvodapedagógusok:

 • Elekes Csilla
 • Tóthné Stefkó Andrea

     Dajka:  

 • Mandl Enikő

 

Cinege (vegyes csoport)

     Óvodapedagógusok:

 • Géci Márta
 • Győri Edit

     Dajka:

 • Laczkóné Szabó Katalin

 Pedagógiai asszisztens:

 • Dombai Erzsébet

 

Tulipán (középső csoport)

    Óvodapedagógusok:

 • Németh Edit
 • Pető Ildikó

     Dajka:  

 • Dénesi Judit

 

Süni (nagy csoport)

      

    Óvodapedagógusok:

 • Helm Adrienne
 • Krátkyné Lipták Mónika

     Dajka:

 • Kaproncai Ágnes

   

Süni csoportunkba a 2020-21-es nevelési évben 24 gyermek jár, 17 lány és 7 fiú. Nagyon fontosnak tartjuk a családokkal való szoros, jó kapcsolatot és együttműködést. Nevelésfelfogásunkat erősen befolyásolják a néphagyományok, a természet szeretete és a család tisztelete. Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására , népi és gyermekjátékok megismerésére, a növények, állatok megismerésére, megóvására, a környezettudatos magatartás kialakítására. Tevékenységeink alapját a természet körforgása, változásai és a hozzá kapcsolódó jeles napok, népszokások adják. A tanulási folyamat során elsődlegesnek tartjuk a  a játékot, a játékosságot, valamint a cselekvésbe ágyazott megismerő tevékenységet. Változatos, sokrétű tevékenységekkel, élményekkel teli programokkal igyekszünk a gyerekek mindennapjait színessé, tartalmassá tenni, melyben komplex módon helyet kap a mese, a vers, az ének, a kézműveskedés, a mozgás, mindemellett legfontosabb a játék. Heti egy alkalommal  néptáncot tanulhatnak a gyermekek. Mozgásigényük kielégítésére a szépen gondozott, gyermekjátékokkal gazdagon ellátott kertünk és a biciklikkel, rollerekkel felszerelt sportudvarunk számos lehetőséget kínál. A Madarász ovis és az interaktív Bogárháton programok nagyon sok, játékosan feldolgozott ismeretre nyújtanak lehetőséget. Gyakori sétáink során megfigyeljük a természet változásait és megismerjük közvetlen környezetünket. Fűszerkertünk gondozása közben a gyermekek megismerkednek az ott élő  fűszer- és gyógynövények nevével, hatásaival. Rovarhotelünkben sok hasznos rovarnak  és bogárnak adunk otthont.  Célunk hogy olyan  összetartó, vidám, szeretetteljes kis közösséggé kovácsolódjunk, ahol a gyermekek megtalálják a helyüket,  jól érzik magukat, ahol kibontakoztathatják egyéniségüket és képességeiket, ahová minden nap szívesen jönnek.

 

Galéria

Kolontos Palkó – néphagyományőrzés

Farsang

MÁRCIUS 15.

A víz világnapja

Madarász-ovi

Faültetés

A költészet napja

Bogárháton

Mezítlábas park avató