Szivárvány Tagóvoda
Óvodánkról

 

A szentendrei Szivárvány Tagóvoda a Püspökmajor lakótelep szívében az emeletes házak ölelésében nyújt csodálatos természeti környezetet óvodásainknak. Közösségünkben tizenkét óvónő, hat dajka és két pedagógiai asszisztens munkálkodik. A város tagóvodái közül a mienk az egyik legnagyobb befogadó képességű, hat csoportos óvoda. Az intézmény udvara hatalmas, az első hátsó és a kialakított sport udvar körbe veszi az épületet. A számtalan játékeszköz mellett egy kis kerti tavacska, gyógynövényes illatkert, szánkózódomb, mezítlábas park is helyet kapott a mi kis „tündérkertünkben”. Udvarunk, természeti adottsága pedagógiai munkánk lehetőségeit szélesíti változatos felületeivel; ősfás, ligetes, virágos, füves, kövezett, napos és árnyas játszó területek váltakozásával a gyerek természetes játék, mozgásigényének, ismeret- és tapasztalat szerzésének fantasztikus helyszíne. Az épületbe lépve egy „titkos meseparadicsom” tárul elénk, ahol gyermekeinket a természetes anyagok melegsége öleli körül. Csoportszobáink barátságosak, esztétikusak, tükrözik szellemi hitvallásunkat. Pedagógusaink derűs, befogadó személyiségükkel, szeretetteljes kisugárzással gondoskodnak a gyermekpalántákról.

„A szivárvány színei, a békességet, a vidámságot, a harmóniát juttatják eszünkbe, s úgy érezzük ilyen „híd” köti össze a családot az óvodánkkal. Ezt a sokszínűséget szeretnénk megvalósítani pedagógiánkban, szimbolizálva munkánkba vetett hitünket is.” 

                         

Nevelési koncepciónk, felfogásunk:

Az óvodánk pedagógiai programjának fő feladata a néphagyomány éltetésen alapuló, környezettudatos nevelés. Ez a felfogás teljes harmóniában él együtt intézményünkben, úgy ahogyan az ember a természet és a hagyomány is szoros egységet alkotva jelenik meg az életünkben, ami sajátos szemléletmódot és azonosulást kíván pedagógusainktól. Valljuk, hogy a nevelésben helye van elődeink szellemi tárgyi kultúrájának és a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, tisztelje és megszeresse. Programunkban a népi kultúra azon elemeit építjük be, amelyek igazodnak óvodásaink életkori sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják. A gyermekkorban szerzett ilyen irányú tapasztalatok mély nyomot hagynak a gyermekben. Személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segíti őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni. Bálint Sándor e gondolatai, pedagógiai hitvallásunkat híven tükrözi:

„A természet szüntelen körforgásában az évszakok változásában: a tavaszi újulásban és őszi érettségben, nyári gazdagságban és téli álmában a napok mellett az esztendő a legkerekebb időegység. Ezt a ritmikus váltakozást és nyomában a vegetáció bontakozását a nap járása idézi elő, amely az ember napi életét és munkáját, a gazdasági élet alapvető feltételeit megszabja. Az esztendőt az ember mindig kultikus egésznek érezte, és kozmikus fordulatait máig számon tartja.”(Bálint Sándor)

Nevelő munkánk a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden csemete számára, hogy egyformán igényes és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Valljuk, hogy a 3-7 éves életkor érzelmileg és értelmileg rendkívül fogékony időszak és kiemelkedően fontos az éntudat, és az önkifejező törekvések alakulása szempontjából. Programunk az óvodás korra egyedülállóan jellemző aktivitásra és érzelmi fogékonyságra alapoz, az örömet és boldogságérzetet adó játéktevékenység kiválóan ötvözhető a néphagyomány éltetéssel, és a természet szeretetével és a környezettudatossággal.

Munkánk során a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a környezet megóvására, környezettudatos gondolkodásmód kialakítására, a népi kultúra átadására, éltetésére építünk. Törekszünk arra, hogy elérhető közelségbe vigyük a gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi környezetet. Meggyőződésünk, hogy a kisgyermekkorban a cselekvéssel szerzett tapasztalatok, érzelem dús élmények hatnak a felnövekvő egyén cselekedeteire, magatartására. Ugyanígy hat erkölcsi, esztétikai értékrendszerére a későbbiekben a néphagyomány éltetés igényére, az ünnepelni tudás képességének alakulására, a természet, a szülőföld, a hazaszeretet, a keresztény kulturális értékek, a társak és a család szeretetére. Alkotó, családias légkörben segítjük kibontakozásukat úgy, hogy minden gyermek lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön. A jeles napokat megelőző közös készülődésben (a felnőttek magatartása a környezet jelzései, a naphoz kapcsolódó közös élmények) a gyerekek átérzik az ünnepnapok másságát a bensőséges összetartozás élménye alapozódik. Mindezek hatással vannak a családok szemléletmódjára is.

                                                      „A legtöbb amit gyermekeinknek adhatunk: a gyökerek és szárnyak” – Goethe

                                                       

Célunk:

A gyermekek a játéktevékenységükbe ágyazva ismerhessék meg a népünk kultúráját, váljanak fogékonnyá annak befogadására. Hagyományaink értékeinek folyamatos megélése a mindennapok tevékenységeiben és a jeles napok szokásrendszerében történjen. A mindennapok népszokásőrző tevékenységeiben a földhöz, a természethez, a természetes anyagokhoz való kötődést erősítjük. A környezet harmonikus viselkedéskultúra megalapozásához szükséges ismeretek jártasságok, készségek kialakítása is ebben a szemléletben fejlődjön. Ismerje meg szűkebb környezetében felelhető növény és állatvilágot, (fauna) és váljon aktív részesévé a gondozásában. Az óvoda udvarán kialakított helyszínek (bogár hotel, madár vendéglő, odú, kerti tó, fűszerkert), rendszeres megfigyelése, gondozása által formálódjon a gyermek természethez fűződő pozitív viszonya. Alakuljon ki és mélyüljön el a növények, állatok ismerete, szeretete, óvása, formálódjon környezettudatos magatartása. A városunk és kulturális értékeink, szűkebb és tágabb környezetünk megismerése kapcsán, a környezettudatos magatartás és gondolkodásmód kialakítására törekszünk, hogy a gyermek rá tudjon csodálkozni a jóra, a szépre és mindazok megbecsülésére. Érzelemgazdagítás a természethez fűződő hagyományéltető tevékenységekkel. A nevelésfelfogásunkat erősen befolyásolják a hagyományok, a természet szeretete, és a család tisztelete, valamint az a hitünk, hogy az óvodás korú gyermek személyiségjegyeinek fejlesztését az ”érzelmein át” történő nevelés segíti a leghatékonyabban. A gyerekek életkorának megfelelő napirenddel, hitelességet sugárzó óvónőkkel teremtjük meg a néphagyomány éltetésbe ágyazott környezettudatosság mindennapi, népi és zöld jeles napi szokásainak feltételeit. Nevelés felfogásunkban a családokkal való együttműködés kiemelt szerepet tölt be. Fontos, hogy a gyermeket körülvevő szűkebb és tágabb környezet (család, óvoda) összhangja megteremtődjön. Ezáltal az óvodai nevelés olyan hiteles többletet ad, amellyel kiegészíti és teljessé teszi a gyermeki személyiség kibontakozását. Szándékunk szerint a néphagyományt, mint éltető, lüktető rendszert, kultúránk szerves egységét tárjuk fel, néprajzi alapokra helyezve ismertetjük meg a gyerekekkel. Szeretnénk, ha a későbbiekben az így elsajátított zenei és mozgásos anyanyelv, az ünneplés módjai készséggé válnának és saját maguk is alkalmaznák megfelelő helyzetben. A „tiszta forrás”-ból merítkező gyermek egészséges testű, lelkű és szellemű iskolássá, majd felnőtté válik. A közösségi élmény megtapasztalására a Hagyományéltető program különösen ideális, hiszen a különböző szokásjátékok, játékfüzérek, viaskodások- versengések, mind-mind azt a célt szolgálják, hogy az egyén (a kisgyermek) megtapasztalja saját belső értékeit és megismerje határait. A közösség által csiszolódik jelleme, közösen átélt és megélt események, élmények részese lehet ebben a meghatározó életszakaszban. Népdalainkban, népmeséinkben, régi szokásjátékainkban, népművészetünkben csodálatosan kódolt rendszerben ismerheti meg azt a tudást, amely fejlődését leginkább elősegíti. Az óvoda környezetéből fakadó kulturális jelzések, amelyek az oda érkező gyereket, felnőttet fogadják, az óvoda szellemiségét erősítik. Ez a tudatosan kialakított és gondozott környezet jelzéssé válik, hiteles alapul szolgál a nevelésben zajló kommunikációs folyamatokhoz, segítik az óvoda nevelési programjának elfogadtatását. 

A városban működő két nagy munkaközösség,a Szentendrei Óvodák Néphagyomány Éltető Közössége és a Szentendrei Óvónők Környezetnevelői Munkaközössége tagjai vagyunk és igyekszünk az ott szerzett ismereteket, játékötleteket beépíteni a mindennapjaink nevelő munkájába.

Amire büszkék vagyunk:

 • 1995–től a Madarász Ovi Program aktív résztvevői vagyunk.
 • Óvodánk háromszor is elnyerte a Zöld Óvoda címet (2008, 2011, 2014)
 • 2017-ben Örökös Zöld Óvoda lettünk.
 • A Néphagyományt Éltető Közösség Miniszteri kitüntetést kapott 2011-ben.
 • 2015- től Madárbarát Óvoda vagyunk.
 • 2020-ban pályázatot nyertünk „Bizseri Borsó, Kiskorsó…” tehetség-kibontakoztató programunkkal.
 • 2022-ben országos első helyezést nyertünk a Humusz Szövetség által meghirdetett Komposzt ünnep pályázaton.
 • 2023-ban elnyertük a Kincses Kultúr Óvoda címet.

„Bizseri borsó, kis korsó” tehetségműhely:

Óvodánk, a Miniszterelnökség  megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című, pályázati kiírásra benyújtott,  „Bizseri borsó, kis korsó…”, Népművészet iránti érzékenyítés, festés, agyagozás (térbeli-vizuális) tehetség kibontakoztatás, című pályázatunk sikeres volt, 500.000 Ft-ot nyertünk. Röviden bemutatjuk, hogy mit álmodtunk meg.

Elöljáróban még annyit, hogy tagóvoda vezetőnk, Németiné Ikvai Emőke „Kendermorzsa” mesterprogramjához szorosan illeszkedik a tehetségműhelyben folyó munka. (Mestervédése késő ősszel történt, szakmaiságot és elkötelezettséget magas színvonalon képviselt.)

A műhelymunkába már előző évben bevontuk Borsódy Eszter keramikus művészt, aki a most elnyert pályázat tematikus tervének kidolgozásában is együttműködött velünk. Sőt ő készítette el tagóvodánk új logóját is. A meseszép kerámia méltán került főbejáratunk újonnan kialakított kiállító terébe. Tükrözi szellemiségünket, értékrendünket, elköteleződésünket, és nem mellesleg azt a kitűzött magas színvonalú pedagógiai munkát is sejteti, amit végzünk. Innovációként Emőke, Vankóné Dudás Juli népművész hagyatékának óvodai nevelésbe való beillesztését, feldolgozását célozta meg. Ez a tehetségműhelyben is megjelenik. Nem csak festményei, csempeképei, rajzai kapcsán, hanem a gyöngyfonalként felfűzött élettörténete és az abban hitelesen átadott jeles napok, ünnepi szokások, életfordulók elbeszélései, mondókái, dalai, gyermekjátékai által. Izgalmas kihívás ez az óvodánkban dolgozó pedagógusok és a tehetségműhely számára is.

Programunk bemutatása egy kis visszatekintéssel:

A tehetségígéretek kibontakoztatását segítő program az intézményben 2019 szeptemberétől indult. A Szivárvány Tagóvodába járó közel 150 gyermek közül, 18-an vettek részt a „Bizseri Borsó Kiskorsó…” tehetség kibontakoztató programban. A tehetségműhelyt vezetők a csoportos pedagógusok megfigyeléseire alapozva választották ki azokat a tehetségígéreteket, akiknek rajzkészsége, kézügyessége, alkotó fantáziája és kreativitása fejlettebb az átlagnál és motiváltak a foglalkozásra. Képzőművész segítségével ismerkedtek az agyag kínálta alkotási lehetőségekkel, kipróbálhatták magukat, megélhették az alkotás örömét. Az előző évi munka értékelését figyelembe véve szerettük volna a programot tovább bővíteni és kiteljesíteni, kihasználva a természeti és épített környezet kínálta lehetőségeket is. Feladatunk, hogy minél sokszínűbb lehetőséget biztosítsunk a gyerekeknek, amely által tehetségük, érdeklődésük kinyílhat. A gyermekek életkori sajátossága a tevékeny részvétel, az alkotási vágy, az alkotásban megélt öröm. Erre alapozva állítjuk össze a műhelymunka programját, biztosítva az ismeretek bővülését a fejlődés lehetőségét.

Tagóvodánkban két pedagógus és egy képzőművész vállalta ezt a feladatot. Starkné Kató Ibolya Szentendre városi Óvodák Tehetséggondozó Munkaközösségének tagja, Németiné Ikvai Emőke tagóvoda vezető, és Borsódy Eszter keramikus művész. Az alapvető tárgyi feltételeink részben adottak. A pályázati pénzből az eszköztár bővítését a minőségi munka színvonalának emelését terveztük. (Kinagyított Dudás Juli képek, eszközök, kirándulások, múzeumlátogatások.)

Tagóvodánk pedagógiai programjához igazodva, a néphagyomány éltetésen alapuló környezet tudatos nevelés szemléletmódját tükrözve működik a tehetség műhely. Célunk, hogy az új program által a tehetségcsírák képességei kibontakozhassanak és tovább fejlődhessenek. Művészeti érzékenyítésünket a helyi lehetőségekhez igazítjuk. Szentendre a művészetek városaként kínál lehetőséget számunkra múzeumaival és képzőművészeivel. Pedagógiai programunkban ez hangsúlyos, szorosan együttműködünk a városi múzeumokkal, rendszeresen veszünk részt múzeumpedagógiai foglalkozásokon. Ezt gazdagítva szeretnénk Vankóné Dudás Juli népművész munkáival megismertetni a gyermekeket. A festőművész színes képi világa gyermekek számára könnyen értelmezhető, néprajzilag is hiteles és kiválóan alkalmas arra, hogy kapcsoljuk a jeles ünnepekhez, szokásokhoz, ezek segítségével dolgozzuk fel azokat. Óvodásaink a művész festményein, életképein keresztül nyerhetnek betekintést a népi életbe. Azokat nézegetve megismerhetik, értelmezhetik a munkaalkalmakat, a hozzá tartozó eszközöket, viseletet. Feladatunk, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsük, motiváltságukat fenntartsuk, ismereteiket, és technikai tudásukat bővítsük, kreativitásukat fejlesszük. A festésben és az agyagozásban rejlő lehetőségeket szeretnénk kihasználni a tehetségígéretek önkifejezésére, kibontakoztatására. Borsódy Eszter szentendrei képzőművész adja szakmai, technikai tudását és művészi látásmódját a műhelymunkánkhoz. Nem csak, mint jeles képzőművész, pedagógus, hanem illusztrátor is. (Ő illusztrálta „Az én Szentendrém” helytörténeti mesekönyvet.) Súlypontos számunkra, hogy a tehetséges gyermekek képességeit megfelelően támogassuk, biztosítsuk a szabad alkotás lehetőségét, ám népi kultúránk értékeinket közvetítve. További célunk a tehetséges gyermekek erős oldalának fejlesztése, és a tehetséggel összefüggő gyenge oldalainak kiegyenlítése. A gyermekek fejlesztése során kulcsfontosságúnak tartjuk a különleges, esetleg fejlesztésre szoruló területek mellett-, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását.

Tevékenységeinket heti egy alkalommal tervezzük a gyermekek életkori sajátosságának megfelelően 35-40 percben. Tervünk, hogy idén 14 gyermekkel foglalkozunk. Arra törekszünk, hogy egyéni képességekhez mérten, differenciáltan fejlesszük, segítsük kibontakozni a tehetségcsírákat. A rajzolás, festés, agyagozás során a megismert népi motívumokat, szimbólumokat képesek legyenek értelmezni, leképezni, a népszokások, jeles ünnepek üzenetét megérteni. A rajzolás és festés technikáját képesek legyenek úgy elsajátítani, hogy alkotó fantáziájuk megnyilvánulhasson, szín, forma és képi világuk gazdagodjon, önálló produktumaikban megnyilatkozzon. Az agyagról szerezzenek pontos ismereteket, tapasztalják meg tulajdonságait, formálhatóságát, sokoldalúságát, korlátait. E közben a szem-kéz koordináció és finommotoros készség, a síkban és térben való tájékozódás, arány és forma érzék fejlődjön. Olyan szinten szeretnénk átadni az alapfogásokat, technikákat, hogy később maguktól, akár segítség nélkül is képesek legyenek alkotni.

A tehetségműhely célja ezen túl az örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása, önismeret és önbizalom növelése. Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül juthatunk el az önálló alkotásig, alkotási vágyig.

                     

/A Tehetségműhely képei megtekinthetők a galériában./

 


Óvodánk az Innovációs Minisztérium  által meghirdetett pályázaton elnyerte a  „KINCSES KULTÚRÓVODA 2023”  címet és a szakmai program megvalósításához 1.200 000 Ft támogatást.

Pályázatunk címe:„Fűzzünk, fűzzünk Gyöngykalárist” -Egy kerek esztendőre

A pályázat megvalósítása lehetőség nyílik számunkra, hogy az óvoda aruculatába illeszkedő olyan kulturális programsorozatot szervezünk, amely szorosan kapcsolódik a néphagyományéltetésen alapuló környezettudatos nevelésünkhöz, a „Zöld levelecske” Mesterprogramunkhoz és kiteljesíti azt. Mindez által a gyermekek olyan sokféle színes programban vehetnek részt, ahol sokoldalúan fejlődhetnek.

Célunk a népi hagyományok tiszteletére, átörökítésére nevelés és szülőföldünkhöz, városunkhoz való kötődés erősítése. színvonalas, élménydús programok nyújtása, ahol kiemelt szerepet kapnak a kulturális tartalmak. Gyermekeink ez által fogékonnyá és nyitottá válnak a kultúránk művészeti és irodalmi értékeinek befogadására. A pályázatunk által a gyermekek számos kultúr programhoz juthatnak. A változatos irodalmi élmények nyújtásával igyekszünk felébreszteni a vágyat a könyv, a színház, a múzeum értékei iránt. A későbbiekben így válik a gyermekből lelkes olvasó, színház- és múzeumlátogató, az esztétikai élményekre érzékeny, művelt ember.

A pályázat szakmai programjának megvalósítása során a csoportoknak lehetősége nyílik ellátogatni a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba ahol egy-egy múzeumpedagógiai foglalkozáson vehetnek részt.

Napraforgó Műhely Pereputty bábszínháza látogat el hozzánk több alkalommal. A Pest Megyei Művelődési központ és könyvtárral való együttműködésünk során a gyermekek könyvtárlátogatáson és Öko érzékenyítő programokon vesznek részt.

 

A Zöld Óvoda program szemlélete 2008-tól folyamatosan áthatja mindennapi tevékenységeinket. Az óvoda szépen kialakított udvarának, tavacskájának, gyógynövényes kertjének ápolása, gondozása kiemelt feladatunk, melyből a gyermekek is koruknak, fejlettségüknek megfelelően kiveszik részüket. A gyermekekkel közösen gondozzuk óvodánk szép kerti tavát, ősfás udvarát, gyógynövény-és fűszerkertünket, magaságyásainkat. komposztáljuk a közös munkával összegyűjtött faleveleket, gallyakat, gyümölcs- és zöldségmaradékokat. A keletkezett friss humusszal virágaink és kerti ágyásaink földjét gazdagítjuk, melyekben borsót, répát, paradicsomot, epret és tökféléket termesztünk. Szívügyünknek és feladatunknak tartjuk a fenntarthatóságra nevelést, a gyermekek öko szemléletének alakítását. Szelektíven gyűjtünk minden óvodai hulladékot az e célra kialakított gyűjtőedényeinkbe, majd a közeli hulladékszigetre visszük a gyermekekkel. A Föld napján a szülőkkel és a gyerekekkel közösen virágot, fát ültetünk, használt elemeket, papírt, műanyag kupakokat gyűjtünk, játék javító- és barkácsdélutánokat szervezünk újrahasznosított anyagok felhasználásával. Naponta megválasztott környezetvédelmi felelőseink lekapcsolják a villanyt, míg az udvaron tartózkodunk,  figyelnek arra, hogy ne pazaroljuk az ivóvize kéz-és fogmosás közben és kiviszik az összegyűlt komposztot  és a használt elemeket.  Tervezésünk egyedisége, hogy a néphagyomány éltetésen alapuló környezettudatos nevelés és a környező világ tapasztalati úton való megismerése adja a  tanulási folyamat gerincét, melyet heti terv alapján valósítunk meg. Az óvodánkban folyó tevékenységek alapját a természet körforgása, változásai, a hozzá kapcsolódó jeles napok, népszokások adják, egyre magasabb szintű tapasztalatszerzéssel. Évek óta törekvésünk, hogy a hagyományos játékszerek mellett helyet kapjanak a természetes anyagokból készültek és a természetben megtalálható, elérhető anyagok/ csuhé, csutka, kagyló, kavics…/Az összegyűjtött természeti kincsekből alkotás közben rengeteg új ismeretet kapnak/ szövés, fonás, agyagozás, gyertyamártás, nemezelés. A gyermekek mozgásigényének kielégítésére az udvar számtalan lehetőséget biztosít. Előtérben vannak a népi mozgásos játékok, eszközt igénylő mozgásos játékok, ugróiskola, ugrókötelezés, kakasviadal, labdajátékok. Lehetőséget biztosítunk a külső helyszíneken szervezett, a valóság felfedezésére irányuló, cselekvésbe ágyazott közvetlen tapasztalatszerzésre is. (Pilis, Visegrádi-hegység, Szentendre óvárosi része, folyóvizeink, múzeumok Szentendrén és Budapesten..), ebben segítséget nyújt az 1995-től működő Madarász Ovi programunk is. A Madarász ovi foglalkozások természetjáró kirándulásain és az óvodában történő vetítések alkalmával a gyermekek megfigyelik, megismerik környezetünk növény- és állatvilágát. 2020-ban indultak óvodánkban a  Bogarász Ovi program öko-érzékenyítő foglalkozásai, melynek oktatási-nevelési célja a gyermekek figyelmét ráirányítani a rovarvilág szerepének fontosságára a fenntarthatóságban, valamint a rovarvilág iráni pozitív attitűd kialakítása a gyermekekben. Mindez játékos formában, közvetlen tapasztaláson keresztül valósul meg Sasvári Zoltán öko-pedagógus gyermekközpontú interaktív bemutatóin keresztül. A gyerekek érinthetik, simogathatják a különböző rovarokat, megfigyelik, utánozzák mozgásukat, megismerik tulajdonságaikat, ezáltal közelebb kerülnek hozzájuk, megszeretik őket. Megtanulják, hogy a rovarok hasznosak, ők az ökoszisztéma egyik fő alappillérei ezért óvni, védeni kell őket. A rovarok megismerésén keresztül célunk a természeti környezet tapasztalati úton való megismertetése, megszerettetése, védelmének megtanítása a gyermekekkel. A gyermekeken                                                                        keresztül a szülők, családok öko-szemléletének formálása, környezettudatos magatartásának kialakítása is kitűzött célunk.

                                                        

 

Elérhetőségek

Címünk: 2000 Szentendre, Kálvária út 22. Tel.: 06 26/785 148 , Tagóvoda vezető: Németiné Ikvai Emőke, E-mail: sziv.ovi.vezeto@gmail.com

Alapítványunk: Szivárvány Alapítvány 2000 Szentendre Kálvária út 22. Adószám: 18672507-1-13 Óvodánk fenntartója: Szentendre Város Polgármesteri Hivatala Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3.

Nevelőtestület

 

2022-ben 40 éves lett a Szivárvány Tagóvoda

2012-ben 30 éves lett a Szivárvány Tagóvoda

Ovi-sport pályaátadó

Böjti játékok

A búbosbanka fészke

Kendermorzsa

Zoknilabda

Programok

Állandó programjaink

 • Tehetségműhely működik óvodánkban heti 1 alkalommal, tagóvodánk pedagógiai programjához igazodva, a néphagyomány éltetésen alapuló környezet tudatos nevelés szemléletmódját tükrözve. Célunk, hogy az új program által a tehetségcsírák képességei kibontakozhassanak és tovább fejlődhessenek. Borsódy Eszter szentendrei keramikus képzőművész adja szakmai, technikai tudását és művészi látásmódját a műhelymunkánkhoz.
 • A Kincses Kultúróvoda programjai, melyek megvalósítása során a csoportoknak lehetősége nyílik ellátogatni a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba ahol egy-egy múzeumpedagógiai foglalkozáson vehetnek részt. A Napraforgó Műhely Pereputty bábszínháza látogat el hozzánk több alkalommal. A Pest Megyei Művelődési központ és könyvtárral való együttműködésünk során a gyermekek könyvtárlátogatáson és öko-érzékenyítő programokon vesznek részt.
 • A Bogárháton program által a környezettudatos nevelés szerves részeként játékos, interaktív bemutatókon keresztül ismerkedhetnek a gyermekek a bogarak, lepkék és más hasznos rovarok csodálatos világával.
 • A Madarász Ovi program 1995 óta minden csoportunkban folyamatosan működik. Már a kiscsoportos korosztálynál elkezdjük a programot, természetesen az életkori sajátosságok figyelembevételével. Ornitológus szakember vezeti, aki szakszerűen, de játékos módon irányítja a tevékenységeket és a kirándulásokat, pontos válaszokat tud adni a gyerekek és felnőttek kérdéseire. A program feladata olyan szokások, viselkedési formák, értékrendek alapozása, amelyek meghatározók a természeti környezettel való harmonikus kapcsolatban. Az élőlények szeretete, tisztelete, a természet és az ember által létrehozott értékek megóvását, és az ezzel kapcsolatos szabályok elfogadását jelenti. A Kirándulások és a vetítések során a gyermekek megismerik büszkeségeinket: a helyi növényeket, állatokat (például szentendrei rózsát, hollót, égerfát), természeti és épített környezetüket. Állat- és növénygondozást sajátítanak el a „mi kertünk”, a „mi fánk”, a „mi madarunk” feladatokkal. Az óvodaudvarban élő vagy idelátogató állatoknak táplálkozó-, búvó- és szaporodó helyet biztosító fák, cserjék, lágyszárúak gondozásával aktív részeseivé válnak a természet óvásának. Az óvoda udvara valóságos madárbarát kert. Fáinkra, bokros részekre odúkat, etetőket helyeztünk ki. Tavasszal lehetőség adódik az odúkban költő madarak megfigyelésére, felnőtt irányításával. Télen a családok bevonásával a madarak etetéséről sem feledkezünk el. Minden csoportnak van etetője, amelyet rendszeresen feltölt. Ez a tevékenység jó alkalom a téli madárvendégek (őszapó, meggyvágó, zöldike, tengelic) közeli megfigyelésére.2015-ben elnyertük a Madárbarát óvoda címet is.
 • A Bánáti Sverák óvodásoknak szóló művészeti érzékenyítő programban 2013-tól veszünk részt, mely évente két helyi múzeumlátogatásból (Ferenczy Múzeum, Kovács Margit Múzeum) és két, a kiállításokhoz kapcsolódó művészeti tevékenységből áll, melyeken festőművész és keramikus művész irányításával alkothatnak a gyermekek.
 • Néptánc oktatásban részesülnek óvodánk gyermekei heti egy alkalommal szakképzett zenepedagógus által.
 • 2011-től Logopédiai Hídépítő Programmal segítjük a gyermekek beszédfejlődését.
 • Minden évben részt veszünk az Ovi olimpia sportversenyein.
 • Évente több alkalommal bábtársulatot hívunk meg  óvodánkba.
 • A Mese mozi programjain évente két mozilátogatáson magyar népmeséket nézhetnek meg a gyermekek tematikus fűzésben, népi játékok és mondókák tanulásával egybekötve.

Zöld jeles ünnepek:

 • Állatok világnapja (okt. 4.)
 • Víz világnapja (márc. 22.)
 • Föld napja (ápr. 22.)
 • Madarak és fák napja (máj. 10.)

Néphagyomány éltetés jeles napjai:                             

Őszi érettségben

 • szüret
 • Márton nap
 • Vásár (Mihály nap, András nap)

Téli álomban

 • disznóvágás, disznótor
 • Adventi ünnepkör
  • Mikulás
  • Lucázás
  • Karácsony – adventi gyertyagyújtás szülőkkel
  • Farsang

Tavaszi megújulásban

 • Kiszézés
 • Húsvét

Egyéb hagyományok        

 • Autómentes nap (nagycsoport)
 • március 15.
 • Költészet napja
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • Évzáró játékfűzés

Délutáni progamok:

 • úszás (heti 3 alkalom)
 • foci (heti 1 alkalom)
 • kézilabda (heti 1 alkalom)

 

Csoportjaink

Aranyalma (vegyes csoport)

Óvodapedagógusok: Starkné Kató Ibolya

Pedagógiai asszisztens: Lambing Anita

Dajka: Lacsny Bernadett

Csoportunkba 22 gyermek jár az idei évben évben. A nagyok zöme megkezdi iskolai tanulmányait a 2024-es tanévben, páran csak akkor, ha az érési folyamatok és a megfelelő fejlettségi szint ezt lehetővé teszi. Rendszeresen érkeznek hozzánk ikerpárok, kistestvérek. Csoportunkban kiemelt figyelmet szentelünk a korcsoportonkénti és az egyéni differenciálásra. A gyerekeket egyéni képességeikhez mérten fejlesztjük, törekedve a hátrányok leküzdésére, a kiemelkedő képességek további fejlesztésére, a tehetséggondozásra. Pedagógusaink a tagóvoda pedagógiai programját figyelembe véve, a hagyományéltetésbe ágyazott környezettudatos nevelést végzi. Ez a szemléletmód megjelenik a nevelésben , a tervezésben egyaránt. Rendszeresen mutatunk be a szülőknek, pedagógusoknak játékfűzéseket, amik rendre a népszokáshoz, jeles napokhoz kapcsolódnak.

Katica (kis csoport)

Óvodapedagógusok: Németiné Ikvai Emőke és Ördög Csilla

Pedagógiai asszisztens: Lele Tímea

Dajka: Lévai Edina

A 2023-24-es tanévet kiscsoportos gyermekekkel kezdtük. A hozzánk járó gyerekek közel azonos életkorúak. A csoportunkba járó gyerekek szüleivel kölcsönös bizalmon alapuló, szoros, együttműködő kapcsolatot építünk ki. Oktatási, nevelési tevékenységünket a néphagyományok, természet szeretete, és a környezettudatosság szellemében végezzük. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek játékos formában, élményszerűen ismerkedjenek meg mindazon értékekkel, melyek pozitívan befolyásolják személyiségük fejlődését. Tevékenységeinket komplex módon szervezzük, lehetőséget nyújtunk rá, hogy meséken, dalokon, játékokon keresztül ismerkedhessenek meg a jeles napokhoz kapcsolódó népi hagyományokkal, mondásokkal, szokásokkal. Ezt jól kiegészíti a néptánc, melyen heti egy alkalommal vehetnek részt a gyerekek. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a gyerekeket fogékonnyá tegyük a természet szeretete iránt, hogy tiszteljék, szeressék az élővilágot, óvják a környezetükben lévő állatokat, növényeket. Ennek érdekében megfigyeléseket végzünk a természetben, ősztől tavaszig etetjük a madarakat-saját madáretetőnket a csoportszobánk ablakából is figyelemmel kísérjük. Virágos kertünket folyamatosan rendben tartjuk, közösen gondozzuk, megfigyeljük a növények fejlődését, tavasszal újakat ültetünk. Törekszünk a környezettudatos magatartás megalapozására cselekvésbe ágyazott megismerő tevékenységekkel.Hangsúlyt fektetünk a művészeti érzékenyítésre is, igyekszünk minél több, változatosabb alkotótevékenységet felajánlani a gyerekeknek, előnyben részesítjük a természetes anyagokat, mint az agyag, gyapjú- (gyakran nemezelünk), termények, stb. ezzel is igyekszünk szorosabbra fűzni a természettel való kapcsolatunkat.  Törekszünk rá, hogy a „Kis Katicások” biztonságban érezzék magukat,  nyugodt, békés, inspiráló környezetben tölthessék mindennapjaikat és sok új élménnyel, tapasztalattal és ismerettel gazdagodjanak.

Boróka (vegyes csoport)

Óvodapedagógusok: Elekes Csilla

Pedagógia asszisztens: Németh Edit

Dajka:  Mandl Enikő

Vegyes csoportunkban az idén 25 fővel kezdtük az évet, 8 lánnyal és 17 fiúval. 7 új kisgyermek érkezett hozzánk, közülük 5 kiscsoportos. Csoportunk összetételéből következik a családias légkör, mely jellemzően harmonikus és védelmező. Nagyon könnyen beilleszkednek az új gyerekek mert nyitottság és szeretet várja őket, felnőttek és gyerekek részéről egyaránt. Fontos számunkra közvetlen és tágabb környezetünk megismerése és óvása, szépítése, egyéni és közösségi szinten. Sokat tanulunk a témával kapcsolatosan eleinktől a néphagyományok által. Ezek közül, nem csak a jeles ünnepekre készülünk. hanem életritmusunk, környezetünkre hatással lévőkre is. Célunk, hogy a hozzánk járó gyermekek szeretetben. barátságban, sok játékkal, nevetéssel éljék meg az óvodai életet és magabiztosan, bátran indulhassanak iskolába.

Cinege (vegyes csoport)

Óvodapedagógusok: Géci Márta

Pedagógiai asszisztens: Kovács Edit

Dajka: Dombai Lilla

 

A Cinege csoportba a 2023-24-as nevelési évben 22 gyermek jár, 11 lány és 11 fiú. Legfontosabb célunk hogy a gyermekek számára szeretetteljes, harmonikus, családias légkört biztosítsunk. Óvodánkban fontos szerepet játszik a néphagyomány éltetés és a környezettudatos nevelés, ezért arra törekszünk, hogy a gyermekeknek minél hitelesebben adjuk át a népi kultúra alapjait. Sok-sok népi játékot, mondókát, mesét adunk át a gyermekeknek, melyek fontos értéket közvetítenek számukra, erősítik a közösségi érzést, az egymáshoz tartozást. Alapelvünk a játékba ágyazott tanulás, mely során játékos formában szereznek tapasztalatokat és bővül ismeretük. Az egyéni bánásmód során a gyermekek érdeklődésére, fejlettségi szintjére építünk. Kihasználunk minden alkalmat, hogy a természet közelében legyünk, ezért sokat sétálunk, terméseket gyűjtünk, megismerjük a környezetünkben lévő állatokat, növényeket, megfigyeljük az évszakok változásait. Megtanuljuk óvni és szeretni a természetet. Sokat barkácsolunk, festünk, alkotunk. Barkácsolás során főként természetes alapanyagokat használunk. Szeretünk énekelni, furulyázni, sokat mesélni, ezzel vidámmá varázsoljuk napjainkat. Hetente néptánc foglalkozás is van a csoportunkban, melyen örömmel vesznek részt a gyermekek. Nagy élmény a Madarász ovi és a Zöld ovi Interaktív program, mely sok hasznos ismeretet nyújt számukra. Múzeumlátogatás is színesíti a mindennapokat, ahol alkotó kreatív tevékenységet folytathatnak a gyermekek. Délelőttönként beszélgető kört alakítunk ki csoportunkban, ahol a gyermekek elmondhatják érzéseiket, élményeiket, melyhez az „éneklő” cinege madarunkat hívjuk segítségül. Sokféle fejlesztő játéklehetőséget biztosítunk a gyermekek számára. A kreatív játékok és a különböző ötletes játékeszközök a gyermekek egyéni fejlődését segítik elő. Törekszünk a közös élményt nyújtó programok, ünnepek szervezésére, és a családokkal való harmonikus együttműködésre.

Gyöngyvirág (középső csoport)

Óvodapedagógusok: Kovácsné Sándor Éva és Sverteczkiné Eőry Andrea

Pedagógiai asszisztens: Dombai Erzsébet

 Dajka: Dénesi Judit

Mi egy 18 fős tiszta életkorú kiscsoport vagyunk, ahol szeretettel várjuk az új kis óvodásainkat és sok játékkal, elfogadással segítjük őket az óvodai életbe való beilleszkedésben.

 

Süni (nagy csoport)

Óvodapedagógusok: Helm Adrienne és Krátkyné Lipták Mónika

 Dajka: Kaproncai Ágnes

   Süni csoportunkba a 2023-24-es nevelési évben 23 gyermek jár, 10 lány és 13 fiú. Nagyon fontosnak tartjuk a családokkal való szoros, jó kapcsolatot és együttműködést. Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására , népi és gyermekjátékok megismerésére, a növények, állatok megismerésére, megóvására, a környezettudatos magatartás kialakítására. Tevékenységeink alapját a természet körforgása, változásai és a hozzá kapcsolódó jeles napok, népszokások adják. A tanulási folyamat során elsődlegesnek tartjuk a  a játékot, a játékosságot, valamint a cselekvésbe ágyazott megismerő tevékenységet. Változatos, sokrétű tevékenységekkel, élményekkel teli programokkal igyekszünk a gyerekek mindennapjait színessé, tartalmassá tenni, melyben komplex módon helyet kap a mese, a vers, az ének, a kézműveskedés, a mozgás, mindemellett legfontosabb a játék. Heti egy alkalommal  néptáncot tanulhatnak a gyermekek. Mozgásigényük kielégítésére a szépen gondozott, gyermekjátékokkal gazdagon ellátott kertünk és a biciklikkel, rollerekkel felszerelt sportudvarunk számos lehetőséget kínál. A Madarász ovis és az interaktív Bogárháton programok nagyon sok, játékosan feldolgozott ismeretre nyújtanak lehetőséget. Gyakori sétáink során megfigyeljük a természet változásait és megismerjük közvetlen környezetünket. Fűszerkertünk gondozása közben a gyermekek megismerkednek az ott élő  fűszer- és gyógynövények nevével, hatásaival. Rovarhotelünkben sok hasznos rovarnak  és bogárnak adunk otthont.  Célunk hogy olyan  összetartó, vidám, szeretetteljes kis közösséggé kovácsolódjunk, ahol a gyermekek megtalálják a helyüket,  jól érzik magukat, ahol kibontakoztathatják egyéniségüket és képességeiket, ahová minden nap szívesen jönnek.

Galéria

Néphagyományőrzés – Kolontos Palkó mesejéték

Farsang-Édes vízi élővilág

Farsang-Bogárbál

 

 

 

MÁRCIUS 15.

A víz világnapja

Madarász-ovi

Faültetés

A költészet napja

Bogarász Ovi

Bánáti Sverák Múzeumpedagógia Program

Mezítlábas park avató

 

„Bizseri Borsó, Kiskorsó…”- Tehetségműhely

Állatok világnapja

 

Esővízgyűjtő avatás

A Föld napja

Komposztünnep 2022

Országos pályázat I. helyezés

 

Kincses Kultúróvoda Program

Pereputty Együttes farsangi alakoskodó mesejáték és táncház