Szivárvány Tagóvoda
Óvodánkról

A szentendrei Szivárvány Tagóvoda a Püspökmajor lakótelep szívében az emeletes házak ölelésében nyújt csodálatos természeti környezetet óvodásainknak. Közösségünkben tizenkét óvónő, hat dajka és két pedagógiai asszisztens munkálkodik. A város tagóvodái közül a mienk az egyik legnagyobb befogadó képességű, hat csoportos óvoda. Az intézmény udvara hatalmas, az első hátsó és a kialakított sport udvar körbe veszi az épületet. A számtalan játékeszköz mellett egy kis kerti tavacska, gyógynövényes illatkert, szánkózódomb, mezítlábas park is helyet kapott a mi kis „tündérkertünkben”. Udvarunk, természeti adottsága pedagógiai munkánk lehetőségeit szélesíti változatos felületeivel; ősfás, ligetes, virágos, füves, kövezett, napos és árnyas játszó területek váltakozásával a gyerek természetes játék, mozgásigényének, ismeret- és tapasztalat szerzésének fantasztikus helyszíne. Az épületbe lépve egy „titkos meseparadicsom” tárul elénk, ahol gyermekeinket a természetes anyagok melegsége öleli körül. Csoportszobáink barátságosak, esztétikusak, tükrözik szellemi hitvallásunkat. Pedagógusaink derűs, befogadó személyiségükkel, szeretetteljes kisugárzással gondoskodnak a gyermekpalántákról.

„A szivárvány színei, a békességet, a vidámságot, a harmóniát juttatják eszünkbe, s úgy érezzük ilyen „híd” köti össze a családot az óvodánkkal. Ezt a sokszínűséget szeretnénk megvalósítani pedagógiánkban, szimbolizálva munkánkba vetett hitünket is.”   

 

                                                              

Nevelési koncepciónk, felfogásunk

Az óvodánk pedagógiai programjának fő feladata a néphagyomány éltetésen alapuló, környezettudatos nevelés. Ez a felfogás teljes harmóniában él együtt intézményünkben, úgy ahogyan az ember a természet és a hagyomány is szoros egységet alkotva jelenik meg az életünkben, ami sajátos szemléletmódot és azonosulást kíván pedagógusainktól. Valljuk, hogy a nevelésben helye van elődeink szellemi tárgyi kultúrájának és a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, tisztelje és megszeresse. Programunkban a népi kultúra azon elemeit építjük be, amelyek igazodnak óvodásaink életkori sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják. A gyermekkorban szerzett ilyen irányú tapasztalatok mély nyomot hagynak a gyermekben. Személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segíti őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni. Bálint Sándor e gondolatai, pedagógiai hitvallásunkat híven tükrözi. 

„A természet szüntelen körforgásában az évszakok változásában: a tavaszi újulásban és őszi érettségben, nyári gazdagságban és téli álmában a napok mellett az esztendő a legkerekebb időegység. Ezt a ritmikus váltakozást és nyomában a vegetáció bontakozását a nap járása idézi elő, amely az ember napi életét és munkáját, a gazdasági élet alapvető feltételeit megszabja. Az esztendőt az ember mindig kultikus egésznek érezte, és kozmikus fordulatait máig számon tartja.”
(Bálint Sándor)

Nevelő munkánk a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden csemete számára, hogy egyformán igényes és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Valljuk, hogy a 3-7 éves életkor érzelmileg és értelmileg rendkívül fogékony időszak és kiemelkedően fontos az éntudat, és az önkifejező törekvések alakulása szempontjából. Programunk az óvodás korra egyedülállóan jellemző aktivitásra és érzelmi fogékonyságra alapoz, az örömet és boldogságérzetet adó játéktevékenység kiválóan ötvözhető a néphagyomány éltetéssel, és a természet szeretetével és a környezettudatossággal.

Munkánk során a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a környezet megóvására, környezettudatos gondolkodásmód kialakítására, a népi kultúra átadására, éltetésére építünk. Törekszünk arra, hogy elérhető közelségbe vigyük a gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi környezetet. Meggyőződésünk, hogy a kisgyermekkorban a cselekvéssel szerzett tapasztalatok, érzelemdús élmények hatnak a felnövekvő egyén cselekedeteire, magatartására. Ugyanígy hat erkölcsi, esztétikai értékrendszerére a későbbiekben a néphagyomány éltetés igényére, az ünnepelni tudás képességének alakulására, a természet, a szülőföld, a hazaszeretet, a keresztény kulturális értékek, a társak és a család szeretetére. Alkotó, családias légkörben segítjük kibontakozásukat úgy, hogy minden gyermek lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön. A jeles napokat megelőző közös készülődésben (a felnőttek magatartása a környezet jelzései, a naphoz kapcsolódó közös élmények) a gyerekek átérzik az ünnepnapok másságát a bensőséges összetartozás élménye alapozódik. Mindezek hatással vannak a családok szemléletmódjára is.

                   „A legtöbb amit gyermekeinknek adhatunk: a gyökerek és szárnyak” – Goethe

Célunk:

A gyermekek a játéktevékenységükbe ágyazva ismerhessék meg a népünk kultúráját, váljanak fogékonnyá annak befogadására. Hagyományaink értékeinek folyamatos megélése a mindennapok tevékenységeiben és a jeles napok szokásrendszerében történjen. A mindennapok népszokásőrző tevékenységeiben a földhöz, a természethez, a természetes anyagokhoz való kötődést erősítjük. A környezet harmonikus viselkedéskultúra megalapozásához szükséges ismeretek jártasságok, készségek kialakítása is ebben a szemléletben fejlődjön. Ismerje meg szűkebb környezetében felelhető növény és állatvilágot, (fauna) és váljon aktív részesévé a gondozásában. Az óvoda udvarán kialakított helyszínek (bogár hotel, madár vendéglő, odú, kerti tó fűszerkert), rendszeres megfigyelése, gondozása által formálódjon a gyermek természethez fűződő pozitív viszonya. Alakuljon ki és mélyüljön el a növények, állatok ismerete, szeretete, óvása, formálódjon környezettudatos magatartása. A városunk és kulturális értékeink, szűkebb és tágabb környezetünk megismerése kapcsán, a környezettudatos magatartás és gondolkodásmód kialakítására törekszünk, hogy a gyermek rá tudjon csodálkozni a jóra, a szépre és mindazok megbecsülésére. Érzelemgazdagítás a természethez fűződő hagyományéltető tevékenységekkel. A nevelésfelfogásunkat erősen befolyásolják a hagyományok, a természet szeretete, és a család tisztelete, valamint az a hitünk, hogy az óvodás korú gyermek személyiségjegyeinek fejlesztését az ”érzelmein át” történő nevelés segíti a leghatékonyabban. A gyerekek életkorának megfelelő napirenddel, hitelességet sugárzó óvónőkkel teremtjük meg a néphagyomány éltetésbe ágyazott környezettudatosság mindennapi, népi és zöld jeles napi szokásainak feltételeit. Nevelés felfogásunkban a családokkal való együttműködés kiemelt szerepet tölt be. Fontos, hogy a gyermeket körülvevő szűkebb és tágabb környezet (család, óvoda) összhangja megteremtődjön. Ezáltal az óvodai nevelés olyan hiteles többletet ad, amellyel kiegészíti és teljessé teszi a gyermeki személyiség kibontakozását. Szándékunk szerint a néphagyományt, mint éltető, lüktető rendszert, kultúránk szerves egységét tárjuk fel, néprajzi alapokra helyezve ismertetjük meg a gyerekekkel. Szeretnénk, ha a későbbiekben az így elsajátított zenei és mozgásos anyanyelv, az ünneplés módjai készséggé válnának és saját maguk is alkalmaznák megfelelő helyzetben. A „tiszta forrás”-ból merítkező gyermek egészséges testű, lelkű és szellemű iskolássá, majd felnőtté válik. A közösségi élmény megtapasztalására a Hagyományéltető program különösen ideális, hiszen a különböző szokásjátékok, játékfüzérek, viaskodások- versengések, mind-mind azt a célt szolgálják, hogy az egyén (a kisgyermek) megtapasztalja saját belső értékeit és megismerje határait. A közösség által csiszolódik jelleme, közösen átélt és megélt események, élmények részese lehet ebben a meghatározó életszakaszban. Népdalainkban, népmeséinkben, régi szokásjátékainkban, népművészetünkben csodálatosan kódolt rendszerben ismerheti meg azt a tudást, amely fejlődését leginkább elősegíti. Az óvoda környezetéből fakadó kulturális jelzések, amelyek az oda érkező gyereket, felnőttet fogadják, az óvoda szellemiségét erősítik. Ez a tudatosan kialakított és gondozott környezet jelzéssé válik. Melyek hiteles alapul szolgálnak a nevelésben zajló kommunikációs folyamatokhoz, segítik az óvoda nevelési programjának elfogadtatását. 

A városban működő két nagy munkaközösség (Szentendrei Óvodák Néphagyomány Éltető Közössége, és a Szentendrei Óvónők Környezetnevelői Munkaközössége) tagjai vagyunk és igyekszünk az ott szerzett ismereteket, játékötleteket beépíteni a mindennapjaink nevelő munkájába.

Amire büszkék vagyunk:

 • 1995–től a Madarász Ovi Program aktív résztvevői vagyunk.
 • Óvodánk háromszor is elnyerte a Zöld Óvoda címet (2008, 2011, 2014),2017-ben pedig Örökös Zöld Óvoda lettünk.
 • Néphagyományt Éltető Közösség Miniszteri kitüntetést kapott 2011-ben.
 • 2015- től Madárbarát Óvoda vagyunk.

Zöld óvoda program

Pedagógiai programunk kiemelt feladata a környezeti nevelés és a néphagyományok ápolása. Meggyőződésünk, hogy a gyermekkorban szerzett ilyen irányú tapasztalatok mély nyomot hagynak a gyermekben, személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segítik őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni. Az óvoda dolgozóinak szemlélete tükröződik, amikor több csoportszobában lehetőség nyílik a kisállattartásra, halak, teknősök gondozására. Az óvoda szépen kialakított udvarának, tavacskájának, gyógynövényes kertjének ápolása, gondozása kiemelt feladatunk, melyből a gyermekek is koruknak, fejlettségüknek megfelelően kiveszik részüket. Tervezésünk egyedisége, hogy a környező világ megismerése és a néphagyomány éltetés adja a tanulási folyamat gerincét, melyet heti terv alapján valósítunk meg. Az óvodánkban folyó tevékenységek alapját a természet körforgása, változásai, a hozzá kapcsolódó jeles napok, népszokások adják, egyre magasabb szintű tapasztalatszerzést. Évek óta törekvésünk, hogy a hagyományos játékszerek mellett helyet kapjanak a természetes anyagból készültek, és a természetben megtalálható elérhető anyagok / csuhé, csutka, kagyló, kavics…/. A gyermekek mozgásigényének kielégítésére az udvar számtalan lehetőséget biztosít. Lehetőséget biztosítunk a külső helyszíneken szervezett, a valóság felfedezésére irányuló, cselekvésbe ágyazott közvetlen tapasztalatszerzésre (Pilis, Visegrádi-hegység, Szentendre óvárosi része, folyóvizeink, múzeumok Szentendrén és Budapesten..), ebben segítséget nyújt a Madarász Ovi programunk.

Zöld Óvoda Madarász Ovi program

A Madarász Ovi 1995 óta minden csoportunkban folyamatosan működik. Már a kiscsoportos korosztálynál elkezdjük a programot, természetesen az életkori sajátosságok figyelembevételével. Madarász szakember vezeti, aki szakszerűen, de játékos módon irányítja a tevékenységeket és a kirándulásokat, pontos válaszokat tud adni a gyerekek és felnőttek kérdéseire. A program feladata olyan szokások, viselkedési formák, értékrendek alapozása, amelyek meghatározók a természeti környezettel való harmonikus kapcsolatban. Az élőlények szeretete, tisztelete, a természet és az ember által létrehozott értékek megóvását, és az ezzel kapcsolatos szabályok elfogadását jelenti. A Kirándulások és a vetítések során a gyermekek megismerik büszkeségeinket: a helyi növényeket, állatokat (például szentendrei rózsát, hollót, égerfát), természeti és épített környezetüket. Állat- és növénygondozást sajátítanak el a „mi kertünk”, a „mi fánk”, a „mi madarunk” feladatokkal. Az óvodaudvarban élő vagy idelátogató állatoknak táplálkozó-, búvó- és szaporodó helyet biztosító fák, cserjék, lágyszárúak gondozásával aktív részeseivé válnak a természet óvásának. Az óvoda udvara valóságos madárbarát kert. Fáinkra, bokros részekre odúkat, etetőket helyeztünk ki. Tavasszal lehetőség adódik az odúkban költő madarak megfigyelésére, felnőtt irányításával. Télen a családok bevonásával a madarak etetéséről sem feledkezünk el. Minden csoportnak van etetője, amelyet rendszeresen feltölt. Ez a tevékenység jó alkalom a téli madárvendégek (őszapó, meggyvágó, zöldike, tengelic) közeli megfigyelésére.2015-ben elnyertük a Madárbarát óvoda címet is.

Elérhetőségek

Címünk: 2000 Szentendre, Kálvária út 22. Tel.: 06 26/785 148 E-mail: sziv.ovi.vezeto@gmail.com. Tagóvoda vezető: Németiné Ikvai Emőke sziv.ovi.vezeto@gmail.com Alapítványunk: Szivárvány Alapítvány 2000 Szentendre Kálvária út 22. Adószám: 18672507-1-13 Óvodánk fenntartója: Szentendre Város Polgármesteri Hivatala Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3.

Nevelőtestület

2012-ben 30 éves lett a Szivárvány Tagóvoda

Programok

Hagyományaink                                              

Zöld jeles ünnepek

 • Autómentes nap (nagycsoport)
 • Állatok világnapja (okt. 4.)
 • Víz világnapja (márc. 22.)
 • Föld napja (ápr. 22.)
 • Madarak és fák napja (máj. 10.)

Néphagyomány éltetés jeles napjai                             

Őszi ünnepkör jeles napjai

 • szüret
 • Márton nap
 • Vásár (Mihály nap, András nap)

Téli ünnepkör jeles napjai

 • disznóvágás, disznótor
 • Adventi ünnepkör
  • Mikulás
  • Lucázás
  • Karácsony – adventi gyertyagyújtás szülőkkel
  • farsang

Tavaszi ünnepkör

 • kiszézés
 • Húsvét

Egyéb hagyományok        

 • március 15.
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • Évzáró játékfűzés
Csoportjaink

Aranyalma (vegyes csoport)

   Óvodapedagógusok:

 • Starkné Kató Ibolya
 • Kovácsné Sándor Éva

     Dajka:            

 • Lacsny Bernadett

Csoportunkba 18 gyermek jár, 12 fiú és 6 lány. Korcsoportonkénti megoszlás: 2 kiscsoportos korú, 4 középsős korú, 12 nagycsoportos korú. A nagyok zöme megkezdi iskolai tanulmányait a 2021-es tanévben, páran csak akkor, ha az érési folyamatok és a megfelelő fejlettségi szint ezt lehetővé teszi. Rendszeresen érkeznek hozzánk ikerpárok, kistestvérek. Idén három ikerpárunk is van. Csoportunkban kiemelt figyelmet szentelünk a korcsoportonkénti és az egyéni differenciálásra. A gyerekeket egyéni képességeikhez mérten fejlesztjük, törekedve a hátrányok leküzdésére, a kiemelkedő képességek további fejlesztésére, a tehetséggondozásra. Pedagógusaink a tagóvoda pedagógiai programját figyelembe véve, a hagyományéltetésbe ágyazott környezettudatos nevelést végzi. Ez a szemléletmód megjelenik a nevelésben , a tervezésben egyaránt. Rendszeresen mutatunk be a szülőknek, pedagógusoknak játékfűzéseket, amik rendre a népszokáshoz, jeles napokhoz kapcsolódnak.

Katica (kis csoport)

 Óvodapedagógusok:

 • Németiné Ikvai Emőke
 • Ördög Csilla

     Dajka:  

 • Csalogány Csabáné(Böbe néni)

     Pedagógiai asszisztens:

 •  Lele Tímea

A 2020-21-es tanévet kiscsoporttal kezdtük, a hozzánk járó gyerekek közel azonos életkorúak. A csoportunkba járó gyerekek szüleivel kölcsönös bizalmon alapuló, szoros, együttműködő kapcsolatot építünk ki. Oktatási, nevelési tevékenységünket a néphagyományok, természet szeretete, és a környezettudatosság szellemében végezzük. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek játékos formában, élményszerűen ismerkedjenek meg mindazon értékekkel, melyek pozitívan befolyásolják személyiségük fejlődését. Tevékenységeinket komplex módon szervezzük, lehetőséget nyújtunk rá, hogy meséken, dalokon, játékokon keresztül ismerkedhessenek meg a jeles napokhoz kapcsolódó népi hagyományokkal, mondásokkal, szokásokkal. Ezt jól kiegészíti a néptánc, melyen heti egy alkalommal vehetnek részt a gyerekek. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a gyerekeket fogékonnyá tegyük a természet szeretete iránt, hogy tiszteljék, szeressék az élővilágot, óvják a környezetükben lévő állatokat, növényeket. Ennek érdekében megfigyeléseket végzünk a természetben, ősztől tavaszig etetjük a madarakat-saját madáretetőnket a csoportszobánk ablakából is figyelemmel kísérjük. Virágos kertünket folyamatosan rendben tartjuk, közösen gondozzuk, megfigyeljük a növények fejlődését, tavasszal újakat ültetünk. Törekszünk a környezettudatos magatartás megalapozására cselekvésbe ágyazott megismerő tevékenységekkel.Hangsúlyt fektetünk a művészeti érzékenyítésre is, igyekszünk minél több, változatosabb alkotótevékenységet felajánlani a gyerekeknek, előnyben részesítjük a természetes anyagokat, mint az agyag, gyapjú- (gyakran nemezelünk), termények, stb. ezzel is igyekszünk szorosabbra fűzni a természettel való kapcsolatunkat.  Törekszünk rá, hogy a „Kis Katicások” biztonságban érezzék magukat,  nyugodt, békés, inspiráló környezetben tölthessék mindennapjaikat és sok új élménnyel, tapasztalattal és ismerettel gazdagodjanak.

Boróka (vegyes csoport)

   Óvodapedagógusok:

 • Elekes Csilla
 • Stefkó Andrea

     Dajka:  

 • Mandl Enikő

Vegyes csoportunkban az idén 19 fővel kezdtük az évet, 7 új kisgyermek érkezett hozzánk, közülük 5 kiscsoportos. Iskolába 2 kislány és 3 fiú megy majd, rajtuk kívül még van 9 ügyes középsősünk is. Jelenleg a lányok vannak létszám fölényben, ez a fiúkat figyelmességre és udvariasságra inspirálja .Csoportunk összetételéből következik a családias légkör, mely jellemzően harmonikus és védelmező. Nagyon könnyen beilleszkednek az új gyerekek mert nyitottság és szeretet várja őket, felnőttek és gyerekek részéről egyaránt. Fontos számunkra közvetlen és tágabb környezetünk megismerése és óvása, szépítése, egyéni és közösségi szinten. Sokat tanulunk a témával kapcsolatosan eleinktől a néphagyományok által. Ezek közül, nem csak a jeles ünnepekre készülünk. hanem életritmusunk, környezetünkre hatással lévőkre is. Célunk, hogy a hozzánk járó gyermekek szeretetben. barátságban, sok játékkal, nevetéssel éljék meg az óvodai életet és magabiztosan, bátran indulhassanak iskolába.

Cinege (vegyes csoport)

     Óvodapedagógusok:

 • Géci Márta
 • Győri Edit

     Dajka:

 • Laczkóné Szabó Katalin

 Pedagógiai asszisztens:

 • Dombai Erzsébet

A Cinege csoportba a 2020-21-es nevelési évben 21 gyermek jár, 10 lány és 11 fiú. Legfontosabb célunk hogy a gyermekek számára szeretetteljes, harmonikus, családias légkört biztosítsunk. Óvodánkban fontos szerepet játszik a néphagyomány éltetés és a környezettudatos nevelés, ezért arra törekszünk, hogy a gyermekeknek minél hitelesebben adjuk át a népi kultúra alapjait. Sok-sok népi játékot, mondókát, mesét adunk át a gyermekeknek, melyek fontos értéket közvetítenek számukra, erősítik a közösségi érzést, az egymáshoz tartozást. Alapelvünk a játékba ágyazott tanulás, mely során játékos formában szereznek tapasztalatokat és bővül ismeretük. Az egyéni bánásmód során a gyermekek érdeklődésére, fejlettségi szintjére építünk. Kihasználunk minden alkalmat, hogy a természet közelében legyünk, ezért sokat sétálunk, terméseket gyűjtünk, megismerjük a környezetünkben lévő állatokat, növényeket, megfigyeljük az évszakok változásait. Megtanuljuk óvni és szeretni a természetet. Sokat barkácsolunk, festünk, alkotunk. Barkácsolás során főként természetes alapanyagokat használunk. Szeretünk énekelni, furulyázni, sokat mesélni, ezzel vidámmá varázsoljuk napjainkat. Hetente néptánc foglalkozás is van a csoportunkban, melyen örömmel vesznek részt a gyermekek. Nagy élmény a Madarász ovi és a Zöld ovi Interaktív program, mely sok hasznos ismeretet nyújt számukra. Múzeumlátogatás is színesíti a mindennapokat, ahol alkotó kreatív tevékenységet folytathatnak a gyermekek. Délelőttönként beszélgető kört alakítunk ki csoportunkban, ahol a gyermekek elmondhatják érzéseiket, élményeiket, melyhez az „éneklő” cinege madarunkat hívjuk segítségül. Sokféle fejlesztő játéklehetőséget biztosítunk a gyermekek számára. A kreatív játékok és a különböző ötletes játékeszközök a gyermekek egyéni fejlődését segítik elő. Törekszünk a közös élményt nyújtó programok, ünnepek szervezésére, és a családokkal való harmonikus együttműködésre.

Tulipán (középső csoport)

    Óvodapedagógusok:

 • Németh Edit
 • Pető Ildikó

     Dajka:  

 • Dénesi Judit

Mi egy 23 fős tiszta életkorú középső csoport vagyunk. 12 kislány és 11 kisfiú jár hozzánk. A csoport tagjai egy összeszokott, összetartó közösséget alkotnak. Mindkét tulipános óvó néni az óvodai Környezetnevelői Munkaközösség tagja. A természet szeretetére és a környezet védelmére nevelés kiemelt fontosságú számunkra. Ha az időjárás és a különböző óvodai programok lehetővé teszik, hetente elmegyünk sétálni. Ekkor kosarakba gyűjtjük a természet kincseit, amit aztán tanulmányozunk a csoportszobában, végül felhasználjuk az alkotásainkhoz. Tevékenységeink során igyekszünk egyaránt a hagyományok ápolásával magyar gyökereinket megismertetni, és egy mai, modern, nyitott s elfogadó világnézetet megalapozni. Mindennapjainkat vidámság, humor és sok nevetés jellemzi.

Süni (nagy csoport)

      

    Óvodapedagógusok:

 • Helm Adrienne
 • Krátkyné Lipták Mónika

     Dajka:

 • Kaproncai Ágnes

   

Süni csoportunkba a 2020-21-es nevelési évben 24 gyermek jár, 17 lány és 7 fiú. Nagyon fontosnak tartjuk a családokkal való szoros, jó kapcsolatot és együttműködést. Nevelésfelfogásunkat erősen befolyásolják a néphagyományok, a természet szeretete és a család tisztelete. Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására , népi és gyermekjátékok megismerésére, a növények, állatok megismerésére, megóvására, a környezettudatos magatartás kialakítására. Tevékenységeink alapját a természet körforgása, változásai és a hozzá kapcsolódó jeles napok, népszokások adják. A tanulási folyamat során elsődlegesnek tartjuk a  a játékot, a játékosságot, valamint a cselekvésbe ágyazott megismerő tevékenységet. Változatos, sokrétű tevékenységekkel, élményekkel teli programokkal igyekszünk a gyerekek mindennapjait színessé, tartalmassá tenni, melyben komplex módon helyet kap a mese, a vers, az ének, a kézműveskedés, a mozgás, mindemellett legfontosabb a játék. Heti egy alkalommal  néptáncot tanulhatnak a gyermekek. Mozgásigényük kielégítésére a szépen gondozott, gyermekjátékokkal gazdagon ellátott kertünk és a biciklikkel, rollerekkel felszerelt sportudvarunk számos lehetőséget kínál. A Madarász ovis és az interaktív Bogárháton programok nagyon sok, játékosan feldolgozott ismeretre nyújtanak lehetőséget. Gyakori sétáink során megfigyeljük a természet változásait és megismerjük közvetlen környezetünket. Fűszerkertünk gondozása közben a gyermekek megismerkednek az ott élő  fűszer- és gyógynövények nevével, hatásaival. Rovarhotelünkben sok hasznos rovarnak  és bogárnak adunk otthont.  Célunk hogy olyan  összetartó, vidám, szeretetteljes kis közösséggé kovácsolódjunk, ahol a gyermekek megtalálják a helyüket,  jól érzik magukat, ahol kibontakoztathatják egyéniségüket és képességeiket, ahová minden nap szívesen jönnek.

 

Galéria

Kolontos Palkó – néphagyományőrzés

Farsang

MÁRCIUS 15.

A víz világnapja

Madarász-ovi

Faültetés

A költészet napja

Bogárháton

Mezítlábas park avató