Óvodai felmentés a 4 évet be nem töltött gyermekek részére

Jogszabály:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8.§  (2) bekezdése értelmében: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/B. §-a alapján „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.”

Nyomtatvány:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-hivatal/szentendrei-jarasi-hivatal-hatosagi-osztaly

Benyújtás módja:

postán: PMKH Szentendrei Járási Hivatala 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.

személyesen: PMKH Szentendrei Járási Hivatala 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8. I. emelet 5.

ügyfélkapun keresztül: e-papíron

Nagyon fontos, hogy:

  • a jogszabály csak április 15-éig engedi az óvodai felmentési kérelem benyújtását, tehát ha a bölcsőde, vagy védőnő, vagy szülő kérdésesnek tartja, hogy a gyermek érett lesz-e az óvoda megkezdésére, vagy egyéb tényező miatt bizonytalan, járjon-e a gyermek óvodába 3. éve betöltése után, úgy inkább kérelmezzék a felmentést április 15-éig, mert utána nincs már mód ezt kérni, viszont ha mégis szeretnék a gyermeket a felmentés ellenére óvodába vinni, annak nincs akadálya, engedi a jogszabály,
  • a felmentett gyermek szülője a nevelési év közben is kérheti a gyermek felvételét az óvoda vezetőjénél,
  • mindkét szülő aláírása szükséges a letöltött nyomtatványon,
  • amennyiben tartós beteg, SNI-s a gyermek, akkor is óvodaköteles, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vagy más specifikus szakszolgálat szakértői bizottsága jelöl ki a gyermek fejlesztésének megfelelő intézményt számára,
  • a kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény, vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti az Oktatási Hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Szükséges a védőnői és az óvodavezetői véleményt is benyújtani:

A védőnői, és / vagy óvodavezetői nyilatkozatot külön lapon kell csatolni, melyet a szülő nyújt majd be csatolmányként a saját nyomtatványával együtt.